<p>Chodel</p>
<p>Józefów<br />
<small>nad wisłą</small></p>
<p>Karczmiska</p>
<p>Łaziska</p>
<p>Opole<br />
<small>lubelskie</small></p>
<p>Poniatowa</p>
<p>Wilków</p>

Aktualności

NABÓR WNIOSKÓW NR 2/2020

2020-07-20

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 20.07.2020 r.

Ogłoszenie nr 2/2020

2.2.2 Zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych oraz terenów przyległych na funkcje turystyczne lub/i rekreacyjne lub/i edukacyjne

więcej

NABÓR WNIOSKÓW NR 1/2020

2020-07-20

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 20.07.2020 r.

Ogłoszenie nr 1/2020

1.1.2 Wspieranie działań mających na celu ograniczenie emisji substancji powodujących zmiany klimatyczne.

więcej

Uwaga! Konkurs fotograficzny

2020-07-14

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców z obszaru LGD "Owocowy Szlak" do udziału w konkursie fotograficznym "Pocztówka z LGD". Organizatorem konkursu jest Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" przy współpracy Muzeum Regionalnego w Kluczkowicach, w którym zostanie zorganizowana wystawa konkursowych fotografii. Celem konkursu jest prezentacja i promocja atrakcyjnych turystycznie miejsc na obszarze LGD "Owocowy Szlak" oraz wzrost wiedzy i zainteresowania społeczności lokalnej walorami przyrodniczymi, kulturowymi i historycznymi regionu.

więcej

Numer rachunku bankowego

2020-06-16

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” wskazuje numer rachunku bankowego przeznaczonego do wpłat składek członkowskich

więcej

Ważne informacje dla beneficjentów!!!

2020-05-18

Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącego ulg przysługujących beneficjentom LGD, którzy skorzystali z dofinansowania w ramach poddziałania 19.2 PROW 2014-2020 wynikających ze stanu epidemii w Polsce w zakresie:
- zachowania terminu realizacji operacji,
- podlegania ubezpieczeniom społecznym, zarówno przy samozatrudnieniu, jak i przy zatrudnieniu pracowników w ramach 19.2,
- wykonywania działalności gospodarczej,
- osiągnięcia 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług,
- utrzymania liczby pracowników w ramach operacji,
- poniesienia kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji,
- zatrudnienia osób z grupy defaworyzowanej.

więcej

Komunikat dotyczący uchylenia przepisów związanych z konkurencyjnym wyborem wykonawców

2020-05-05

W związku z wejściem w dniu 18.04.2020 r. w życie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) zmieniającej m.in. Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300), informujemy, że na stronie ARiMR został opublikowany komunikat dotyczący uchylenia przepisów związanych z konkurencyjnym wyborem wykonawców.

więcej

INFORMACJA O KOREKCIE OCENY NABORÓW WNIOSKÓW NR 17/2019 I NR 18/2019

2020-05-04

W dniu 30.04.2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” w sprawie korekty oceny naboru wniosków nr 17/2019 w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętego Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, w ramach przedsięwzięcia 1.1.2. Wspieranie działań mających na celu ograniczenie emisji substancji powodujących zmiany klimatyczne oraz korekty oceny naboru wniosków nr 18/2019 w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętego Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, w ramach przedsięwzięcia 1.1.1. Wspieranie działalności mającej na celu przeciwdziałanie i zapobieganie szkodom. Podczas posiedzenia członkowie Rady dokonali korekty oceny wyboru operacji do dofinansowania oraz zatwierdzili listy operacji wybranych i niewybranych.

więcej

KOMUNIKAT

2020-04-08

Uprzejmie informujemy, że w związku z gwałtownym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie pracowników i interesantów LGD "Owocowy Szlak", zaleca się osobom zainteresowanym, aby ograniczyły osobiste stawiennictwo w biurze LGD.

więcej

INFORMACJA O KOREKCIE OCENY WNIOSKU ZŁOŻONEGO W RAMACH NABORU NR 15/2019

2020-03-31

W dniu 24.03.2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” w sprawie korekty oceny wniosku złożonego w odpowiedzi na nabór nr 15/2019 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach przedsięwzięcia 3.2.1. Wspieranie działalności w sektorze usług, produkcji i handlu – podejmowanie działalności gospodarczej.

więcej

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORZE NR 20/2019

2020-03-13

W dniu 06.03.2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” w sprawie oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór nr 20/2019 w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętego Priorytetem 4. ”Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, w ramach przedsięwzięcia 1.2.2. Wsparcie i różnicowanie działalności gospodarczej na obszarze rybackim.

więcej

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORZE NR 16/2019

2020-03-13

W dniu 06.03.2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” w sprawie oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór nr 16/2019 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach przedsięwzięcia 3.2.1. Wspieranie działalności w sektorze usług, produkcji i handlu – rozwijanie działalności gospodarczej.

więcej

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORZE NR 15/2019

2020-03-13

W dniu 06.03.2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” w sprawie oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór nr 15/2019 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach przedsięwzięcia 3.2.1. Wspieranie działalności w sektorze usług, produkcji i handlu – podejmowanie działalności gospodarczej.

więcej

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORZE NR 21/2019

2020-03-06

W dniu 28.02.2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” w sprawie oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór nr 21/2019 w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętego Priorytetem 4. ”Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, w ramach przedsięwzięcia 4.4.2. Tworzenie i przystosowanie miejsc związanych z kultywowaniem i edukacją dotyczącą dziedzictwa rybackiego.

więcej

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORZE NR 19/2019

2020-03-06

W dniu 28.02.2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” w sprawie oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór nr 19/2019 w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętego Priorytetem 4. ”Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, w ramach przedsięwzięcia 1.2.1. Budowa, przebudowa, rozbudowa i/lub adaptacja oraz wyposażenie w sprzęt, urządzenia i/lub innowacyjną technologię obiektów służących zrównoważonej gospodarce rybackiej oraz do chowu i hodowli ryb.

więcej

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORZE NR 18/2019

2020-03-06

W dniu 28.02.2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” w sprawie oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór nr 18/2019 w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętego Priorytetem 4. ”Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, w ramach przedsięwzięcia 1.1.1. Wspieranie działalności mającej na celu przeciwdziałanie i zapobieganie szkodom.

więcej

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORZE NR 17/2019

2020-03-06

W dniu 28.02.2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” w sprawie oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór nr 17/2019 w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętego Priorytetem 4. ”Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, w ramach przedsięwzięcia 1.1.2. Wspieranie działań mających na celu ograniczenie emisji substancji powodujących zmiany klimatyczne.

więcej

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU RADY LGD W DNIU 06.03.2020 R.

2020-02-21

Informujemy, że dnia 06.03.2020 r. (piątek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Owocowy Szlak” dotyczące oceny wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs nr 15/2019, 16/2019 i 20/2019

więcej

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGD w dniu 28.02.2020 r.

2020-02-21

Informujemy, że dnia 28.02.2020 r. (piątek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Owocowy Szlak” dotyczące oceny wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszone konkursy nr 17/2019, 18/2019, 19/2019 i 21/2019 w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

więcej

Uroczyste wręczenie umów i dodatkowe środki dla LGD

2020-02-13

Dnia 13 lutego 2020 roku odbyło się uroczyste podpisanie i wręczenie umów w ramach projektu grantowego „Wsparcie grup promujących zasoby regionu”. Dwadzieścia organizacji pozarządowych i Kół Gospodyń Wiejskich otrzymało środki na zakup wyposażenia...

więcej

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGD w dniu 11.02.2020 r.

2020-02-05

Informujemy, że dnia 11.02.2020 r. (wtorek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Owocowy Szlak” dotyczące wydania opinii w sprawie zmian w umowach beneficjentów na skutek złożonych pism.

więcej

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD W DNIU 29.01.2020 R.

2020-01-29

Dziś odbyło się Walne Zebranie Członków, na którym po raz kolejny zmieniliśmy Lokalną Strategię Rozwoju. Zmiana wynika z przyznania naszemu Stowarzyszeniu dodatkowych środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze...

więcej

Zrealizujemy projekt współpracy rozwijający turystykę rowerową!

2020-01-24

Dziś gościliśmy naszych partnerów z Województwa Lubelskiego i Podkarpackiego: LGD "Zielony Pierścień", LGD "Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem", LGD "Jagiellońska Przystań", LGD "Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej" i LGD "Trygon - Rozwój i Innowacja". Wspólnie pracowaliśmy nad zakresem projektu współpracy dotyczącego turystyki aktywnej...

więcej

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD "OWOCOWY SZLAK" W DNIU 29.01.2020 R.

2020-01-16

Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Owocowy Szlak" w Opolu Lubelskim zwołuje Walne Zebranie Członków na dzień 29.01.2020 r. (środa) na godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim, ul. Lubelska 4.

więcej

Informacja dot. doradztwa w trakcie trwających naborów wniosków

2020-01-07

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” informuje, że w terminie naboru wniosków o przyznanie pomocy punktowane doradztwo świadczone jest maksymalnie na 2 dni przed zakończeniem naboru wniosków.

więcej

KONSULTACJE ZMIAN W LSR NA LATA 2016-2022

2019-12-27

Zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” do konsultacji społecznych dotyczących zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016 – 2022.

więcej

Świąteczna promocja Szlaku Karpia

2019-12-23

20 grudnia 2019 r. na Placu Zamkowym w Lublinie promowaliśmy Lubelsko-Podkarpacki Szlak Karpia. Uczestnicy kiermaszu świątecznego mieli okazję spróbować dań z ryb słodkowodnych, które są dostępne w restauracjach tworzących szlak kulinarny...

więcej

Życzenia Bożonarodzeniowe

2019-12-20

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Państwu spokój i radość.
Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem,
a Nowy Rok obdaruje Was pomyślnością i szczęściem.

więcej

Szkolenie dla Wnioskodawców dnia 11.12.2019 r.

2019-12-12

Dnia 11 grudnia 2019 r. odbyło się szkolenie dla mieszkańców obszaru LGD dotyczące zasad pozyskiwania dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Rybactw i Morze na lata 2014-2020

więcej

NABÓR WNIOSKÓW NR 21/2019

2019-12-06

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 06.12.2019 r.

Ogłoszenie nr 21/2019

4.4.2. Tworzenie i przystosowanie miejsc związanych z kultywowaniem i edukacją dotyczącą dziedzictwa rybackiego.

więcej

NABÓR WNIOSKÓW NR 20/2019

2019-12-06

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 06.12.2019 r.

Ogłoszenie nr 20/2019

1.2.2. Wsparcie i różnicowanie działalności gospodarczej na obszarze rybackim.

więcej

NABÓR WNIOSKÓW NR 19/2019

2019-12-06

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 06.12.2019 r.

Ogłoszenie nr 19/2019

1.2.1. Budowa, przebudowa, rozbudowa i/lub adaptacja oraz wyposażenie w sprzęt, urządzenia i/lub innowacyjną technologię obiektów służących zrównoważonej gospodarce rybackiej oraz do chowu i hodowli ryb.

więcej

NABÓR WNIOSKÓW NR 18/2019

2019-12-06

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 06.12.2019 r.

Ogłoszenie nr 18/2019

1.1.1. Wspieranie działalności mającej na celu przeciwdziałanie i zapobieganie szkodom.

więcej

NABÓR WNIOSKÓW NR 17/2019

2019-12-06

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 06.12.2019 r.

Ogłoszenie nr 17/2019

1.1.2. Wspieranie działań mających na celu ograniczenie emisji substancji powodujących zmiany klimatyczne.

więcej

NABÓR WNIOSKÓW NR 16/2019

2019-12-06

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 06.12.2019 r.

Ogłoszenie nr 16/2019

3.2.1. Wspieranie działalności w sektorze usług, produkcji i handlu - rozwijanie działalności gospodarczej.

więcej

NABÓR WNIOSKÓW NR 15/2019

2019-12-06

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 06.12.2019 r.

Ogłoszenie nr 15/2019

3.2.1. Wspieranie działalności w sektorze usług, produkcji i handlu.

więcej

NABÓR WNIOSKÓW NR 14/2019

2019-12-06

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 06.12.2019 r.

Ogłoszenie nr 14/2019

2.4.3. Wsparcie działań w zakresie wypromowania szlaku kulinarnego wykorzystującego lokalne zasoby.

więcej

Szkolenie dla wnioskodawców obszaru LGD "Owocowy Szlak"

2019-12-03

W związku z planowanymi naborami wniosków serdecznie zapraszamy mieszkańców obszaru LGD "Owocowy Szlak" na szkolenie, które odbędzie się 11 grudnia 2019 r. w Opolu Lubelskim w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

więcej

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORZE NR 7/2019/G

2019-11-12

W dniu 05.11.2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” w sprawie oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór nr 7/2019/G w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach przedsięwzięcia 2.2.1 Budowa małej architektury turystycznej, rekreacyjnej i sportowej.

więcej

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORZE NR 12/2019/G

2019-11-12

W dniu 05.11.2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” w sprawie oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór nr 12/2019/G w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach przedsięwzięcia 4.2.2 Edukacja regionalna dla dzieci i młodzieży.

więcej

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU RADY LGD W DNIU 05.11.2019 R.

2019-10-31

Informujemy, że dnia 05.11.2019 r. (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Owocowy Szlak” dotyczące oceny wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszone konkursy nr  7/2019/G oraz 12/2019/G w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 .

więcej

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD W DNIU 29.10.2019 R.

2019-10-30

Dnia 29 października 2019 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania "Owocowy Szlak"...

więcej

Wyniki przeprowadzonego konkursu na stanowisko specjalisty ds. projektów w Biurze LGD

2019-10-29

W wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko specjalisty ds. projektów w Biurze LGD "Owocowy Szlak" Komisja Rekrutacyjna wyłoniła osobę do zatrudnienia na wyżej wymienionym stanowisku.

więcej

Relacja z konferencji "Naturalnie, że lokalnie"

2019-10-24

Dnia 23 października 2019 r. odbyła się konferencja "Naturalnie, że lokalnie", w której udział wzięły Panie z organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy oraz samorządowcy...

więcej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO SPECJALISTY DO SPRAW PROJEKTÓW W BIURZE LGD "OWOCOWY SZLAK"

2019-10-09

Zarząd LGD "Owocowy Szlak" ogłasza konkurs na stanowisko Specjalisty ds. projektów w Biurze Lokalnej Grupy Działania "Owocowy Szlak" w Opolu Lubelskim przy ul. Lubelskiej 4.

więcej

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD "OWOCOWY SZLAK" W DNIU 29.10.2019 R.

2019-10-09

Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Owocowy Szlak" w Opolu Lubelskim zwołuje Walne Zebranie Członków na dzień 29.10.2019 r. (wtorek) na godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim, ul. Lubelska 4.

więcej

OGŁOSZENIE NR 1/2019/OW

2019-10-07

Data zamieszczenia informacji na stronie: 07.10.2019r.

Ogłoszenie o zamiarze realizacji operacji własnej przez LGD „Owocowy Szlak”

Nr 1/2019/OW

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak”, informuje o zamiarze realizacji operacji własnej dotyczącej wsparcia działań w zakresie promocji zasobów regionu oraz kultywowania dziedzictwa obszaru w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

więcej

Umowy grantowe dotyczące dziedzictwa kulturowego podpisane

2019-10-04

Dnia 4 października 2019 r. odbyło się uroczyste podpisanie i wręczenie umów na realizację operacji w ramach projektu grantowego „Wsparcie działań dotyczących wyposażenia grup kultywujących dziedzictwo obszaru”.

więcej

Konferencja "Naturalnie, że lokalnie"

2019-10-03

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” serdecznie zaprasza przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji pozarządowych na konferencję "Naturalnie, że lokalnie", która odbędzie się 23 października o godzinie 10.00 w sali kinowej Opolskiego Centrum Kultury w Opolu Lubelskiem.

więcej

Partnerzy/Polecane linki

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij