<p>Chodel</p>
<p>Józefów<br />
<small>nad wisłą</small></p>
<p>Karczmiska</p>
<p>Łaziska</p>
<p>Opole<br />
<small>lubelskie</small></p>
<p>Poniatowa</p>
<p>Wilków</p>

Podejmowanie działalności gospodarczej

Kto może zostać beneficjentem projektów z zakresu Podejmowanie działalności gospodarczej?


O pomoc może ubiegać się:

Osoba fizyczna, która:

 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • jest pełnoletnia i ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR tj. na obszarze jednej z gmin członkowskich LGD „Owocowy Szlak",
 • nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,
 • w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku nie wykonywała działalności gospodarczej tzn. nie była wpisana do CEIDG,
 • nie otrzymała dotychczas pomocy na operację w zakresie objętym wnioskiem o przyznanie pomocy.

 

Dodatkowe warunki przyznania pomocy:

 

 • osoba ubiegająca się o pomoc musi posiadać numer identyfikacyjny nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • operacja zakłada realizację inwestycji na obszarze objętym LSR tj. na obszarze jednej z gmin członkowskich LGD „Owocowy Szlak”
 • koszty kwalifikowane operacji nie mogą być współfinansowane z innych środków publicznych,
 • realizacja operacji powinna przebiegać w nie więcej niż 2 etapach a jej rozliczenie powinno nastąpić w terminie do 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022r.,
 • inwestycje w ramach operacji powinny być realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością osoby ubiegającej się o przyznanie pomocy lub osoba ta posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji (2 lata od daty wypłaty drugiej transzy pomocy) ,
 • operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z załączonym do wniosku biznesplanem,
 • realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.

 

Zakresy działalności gospodarczej, na który nie może być przyznana pomoc w ramach działania:

 

 • działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach,
 • górnictwo i wydobywanie, działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie,
 • przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków,
 • wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej,
 • produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych,
 • produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
 • produkcja metali,
 • produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli,
 • transport lotniczy i kolejowy,
 • gospodarka magazynowa.

 

Jaka jest wysokość i forma pomocy?


Określona w Strategii kwota pomocy dla projektów z zakresu podejmowania działalności gospodarczej wynosi 60 000,00 zł lub 100 000,00 zł , co oznacza, że wnioskowana kwota pomocy wynikająca z biznesplanu nie może być inna niż 60 000,00 zł lub 100 000,00 zł.


Pomoc ma formę premii i jest wypłacana po podpisaniu umowy przyznania pomocy w dwóch transzach:
- pierwsza transza obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana jeżeli beneficjent podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, zgłosił się do ubezpieczenia społecznego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności oraz uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje, w tym ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, których uzyskanie jest wymagane do realizacji inwestycji objętej wnioskiem o przyznanie pomocy. Wniosek o wypłatę pierwszej transzy składa się w terminie do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy przyznania pomocy.
- druga transza obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem a beneficjent poniósł koszty na działania określone we wniosku o przyznanie pomocy. Ponadto w przypadku, gdy zakres realizacji operacji obejmował utworzenie dodatkowego miejsca pracy, pomoc jest wypłacana jeżeli beneficjent najpóźniej do dnia złożenia wniosku o wypłatę drugiej transzy zatrudnił osobę na podstawie umowy o pracę. Wniosek o wypłatę drugiej transzy składa się nie później niż po upływie 2 lat od dnia podpisania umowy przyznania pomocy.

 

Jakie rodzaje kosztów są uznawane za kwalifikowalne?


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi koszty planowane do poniesienia w ramach operacji powinny być racjonalne, uzasadnione zakresem operacji i niezbędne do osiągnięcia jej celu, mogą dotyczyć:
1. kosztów ogólnych (koszty przygotowania dokumentacji technicznej, sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego),
2. zakupu robót budowlanych lub usług,
3. zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakup patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
4. najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
5. zakup nowych maszyn lub wyposażenia,
6. zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,
7. zakup rzeczy innych niż wymienione w pkt. 5 i 6, w tym materiałów,
8. podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli zgodnie z przepisami prawa podmiot nie może w żaden sposób odzyskać podatku VAT (aby podatek VAT był uznany za koszt kwalifikowany beneficjent powinien uzyskać stosowną interpretację w tej kwestii z Izby Skarbowej)

 

Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570, a ponadto - zostać uznany za zgodny z LSR, w tym zgodny z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Wnioski wraz z załącznikami (wykaz obowiązujących załączników podany jest w formularzach wniosków) należy składać na odpowiednich formularzach bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz dwóch w wersji elektronicznej w siedzibie Stowarzyszenia.

 

 

Partnerzy/Polecane linki

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij