<p>Chodel</p>
<p>Józefów<br />
<small>nad wisłą</small></p>
<p>Karczmiska</p>
<p>Łaziska</p>
<p>Opole<br />
<small>lubelskie</small></p>
<p>Poniatowa</p>
<p>Wilków</p>

Obowiązki Beneficjenta wynikające z umowy

Przystępując do realizacji projektu/operacji Beneficjent powinien zapoznać się z zapisami:

 •  warunków określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz w aktach prawnych (przejdź do strony – regulacje prawne);
 •  warunków określonych w Umowie o przyznaniu pomocy, w tym zobowiązaniami Beneficjenta, m.in. do:
 •  osiągnięcia celu operacji, a w przypadku zadań inwestycyjnych realizowanych wramach operacji – również jego zachowania przez okres 5 lat od dnia przyznania pomocy;
 •  realizacji operacji zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym,
 •  informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku PROW 2014 – 2020 (poniżej do pobrania);
 •  ponoszenia kosztów w formie bezgotówkowej (jedynie w przypadku transakcji o wartości poniżej 1 tys. zł możliwe są rozliczenia pieniężne),
 •  udokumentowania wykonania operacji w zakresie rzeczowym i finansowym,
 •  prowadzenia wyodrębnionej rachunkowości w ramach zrealizowanej operacji,
 •  uzyskania wymaganych odrębnymi przepisami oraz postanowieniami umowy: opinii, zaświadczeń, uzgodnień, pozwoleń, lub decyzji związanych z realizacją tej operacji,
 •  nieprzenoszenia prawa własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji, na które została przyznana i wypłacona pomoc oraz ich wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem w okresie trwałości operacji,
 •  niezmieniania sposobu lub miejsca prowadzenia działalności związanej z przyznaną pomocą,
 •  umożliwienia przedstawicielom Samorządu Województwa wizytacji w miejscu zamieszkania lub siedzibie Beneficjenta, innych miejscach przechowywania dokumentów, oraz miejscach realizacji operacji,
 •  umożliwienia przedstawicielom Samorządu Województwa, Agencji, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Europejskiej, organom kontroli państwowej i skarbowej oraz innym podmiotom upoważnionym do takich czynności, dokonania audytów i kontroli dokumentacji związanej zrealizacją operacji oraz zastosowania zaleceń pokontrolnych i poaudytowych lub audytów i kontroli w miejscu zamieszkania lub siedzibie Beneficjenta, innych miejscach przechowywania dokumentów oraz miejscach realizacji operacji,
 • niezwłocznego informowania Samorządu Województwa o planowanych albo zaistniałych zdarzeniach, w tym związanych ze zmianą sytuacji faktycznej lub prawnej Beneficjenta w zakresie mogącym mieć wpływ na realizację operacji zgodnie z postanowieniami umowy, wypłatę pomocy.

Zasady promowania projektu:

Beneficjent, który otrzymał wsparcie z Funduszy Europejskich ma obowiązek o tym informować, ponieważ wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo wiedzieć jak wykorzystywane są jej zasoby finansowe.

Informacyjne obowiązki beneficjenta wskazane zostały w szczegółowych przepisach dotyczących działań informacyjnych i reklamowych, określonych w załączniku III rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) NR 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Na podstawie ww. przepisów została opracowana „Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020”, zawierająca informacje na temat podstawowych obowiązków beneficjenta w zakresie  informowania o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej, w tym z EFRROW i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).

Wszystkich beneficjentów obowiązuje informowanie i rozpowszechnianie informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, za pośrednictwem LGD w ramach realizacji LSR, zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, (dostępna poniżej do pobrania) np. na stronie tytułowej publikacji (np. broszur, ulotek i biuletynów) oraz na plakatach na temat środków i działań współfinansowanych przez EFRROW należy zamieścić wyraźne wskazanie na udział UE: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, a także logotyp (emblemat) UE, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Programu LEADER. Należy również zamieścić logotyp LGD, za pośrednictwem której została przyznana pomoc.

Beneficjenci operacji, dla których wsparcie przekracza 10 tys. euro, mają obowiązek zamieścić w miejscu łatwo widocznym dla ogółu społeczeństwa, takim jak np. wejście do budynku, przynajmniej jeden plakat z informacjami na temat operacji (minimalny rozmiar: A3 – znormalizowany format arkusza o wymiarach 297 x 420 mm). Beneficjent plakat umieszcza w miejscu łatwo widocznym i dostępnym dla odbiorców.

Do pobrania

 1. Księga wizualizacji znaku PROW na lata 2014-2020
 2. Umowa o przyznaniu pomocy - dot. operacji innych niż projekty grantowe i podejmowanie działalności
 3. Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) - dot. operacji innych niż projekty grantowe i podejmowanie działalności
 4. Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych - dot. operacji innych niż projekty grantowe i podejmowanie działalności
 5. Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych - dor. operacji innych niż projekty grantowe i podejmowanie działalności
 6. Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych - dot. operacji innych niż projekty grantowe i podejmowanie działalności
 7. Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu - dot. operacji innych niż projekty grantowe i podejmowanie działalnosci
 8. Oświadczenie o wyrazeniu zgody na zawarcie umowy - dot. operacji innych niż projekty grantowe i podejmowanie działalności
 9. Oświadczenie małżonka o ustanowieniu małżeńskiej rozdzielności majątkowej - dotyczy operacji innych niż projekty grantowe i podejmowanie działalności
 10. Oświadczenie współwłaściciela - dot. operacji innych niż projekty grantowe i podejmowanie działalności
 11. Deklaracja małżonka, współwłaściciela do umowy - dot. operacji innych niż projekty grantowe i podejmowanie działalności
 12. Oświadczeniu dotyczące przetwarzania danych osobowych do umowy - dot. operacji innych niż projekty grantowe i podejmowanie działalności
 13. Umowa o przyznanie pomocy następcy prawnemu - dot. operacji innych niż projekty grantowe i podejmowanie działalności
 14. Zał.nr 2 do umowy następcy prawnego - Wykaz działek ewidencyjnych - dot. operacji innych niż projekty grantowe i podejmowanie działalności
 15. Zał. nr 3 do umowy następcy prawnego - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - dot. operacji innych niż projekty grantowe i podejmowanie działalności
 16. Zał. nr 4 do umowy następcy prawnego - Oświadczenie małżonka - dotyczy operacji innych niż projekty grantowe i podejmowanie działalności
 17. Zał. nr 5 do umowy następcy - Oświadczenie beneficjenta o niepozostawaniu w związku małżeńskim - dot. operacji innych niż projekty grantowe i podejmowanie działalności
 18. Zał. nr 6 do umowy następcy prawnego - Oświadzczenie współwłaściciela - dot. operacji innych niż projekty grantowe i podejmowanie działalności
 19. Zał. nr 7 do umowy następcy prawnego - Deklaracja małżonka - dot. operacji innych niż projekty grantowe i podejmowanie działalności
 20. Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - dot. podejmowania działalności gospodarczej
 21. Załącznik nr 1 Biznesplan do umowy - dot. podejmowania działalności gospodarczej
 22. Załącznik nr 2 wykaz działek ewidencyjnych - dot. podejmowania działalności
 23. Załącznik nr 3 Infomacja monitorująca z realizacji biznesplanu - dot. podejmowania działalności gospodarczej
 24. Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy - dot. podejmowania działalności
 25. Załącznik nr 5 Oświadczenie małżonka o ustanowieniu małżeńskiej rozdzielności majątkowej - dot. podejmowania działalności gospodarczej
 26. Załącznik nr 6 - Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych do umowy - dot. podejmowania działalności gospodarczej
 27. Umowa o przyznanie pomocy następcy prawnemu - dot. podejmowania działalności
 28. Zał.nr 2 do umowy następcy prawnego - Wykaz działek ewidencyjnych - dot. podejmowania działalności
 29. Zał. nr 3 do umowy następcy prawnego - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - dot. podejmowania działalności
 30. Zał. nr 4 do umowy następcy prawnego - Oświadczenie małżonka - dotyczy podejmowania działalności
 31. Zał. nr 5 do umowy następcy - Oświadczenie beneficjenta o niepozostawaniu w związku małżeńskim - dot. podejmowania działalności
 32. Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - dot. projektów grantowych
 33. Załącznik nr 1 do umowy - zestawienie rzeczowo - finansowe - dot. projektów grantowych
 34. Załącznik nr 2 do umowy - wykaz działek - dot. projektu grantowego
 35. Załącznik nr 3 do umowy - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - dot. projektów grantowych

Partnerzy/Polecane linki

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij