<p>Chodel</p>
<p>Józefów<br />
<small>nad wisłą</small></p>
<p>Karczmiska</p>
<p>Łaziska</p>
<p>Opole<br />
<small>lubelskie</small></p>
<p>Poniatowa</p>
<p>Wilków</p>

Rozwijanie działalności gospodarczej


Kto może zostać beneficjentem projektów z zakresu Rozwijanie działalności gospodarczej?


O pomoc może ubiegać się podmiot będący mikro lub małym przedsiębiorstwem z obszaru objętego LSR,  prowadzący działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli:

 • miejsce  oznaczone  adresem,  pod  którym  podmiot  wykonuje  działalność  gospodarczą  zgodnie  z  CEIDG (w przypadku pomiotów zarejestrowanych w CEIDG), znajduje się na obszarze objętym LSR, tj. na obszarze jednej  z  gmin  członkowskich  LGD  „Owocowy Szlak" albo siedziba lub oddział podmiotu (w przypadku podmiotów wpisanych do KRS),  znajduje się na obszarze objętym LSR, tj. na obszarze jednej z gmin członkowskich LGD „Owocowy Szlak",
 • podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku do LGD wykonywał łącznie przez co najmniej 365 dni działalność gospodarczą oraz nadal ją wykonuje,
 • operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne średnioroczne etaty i jest to  uzasadnione  zakresem rzeczowym operacji a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę,
 • podmiot, który otrzymał pomoc na podejmowanie działalności gospodarczej, może wnioskować o przyznanie pomocy na rozwój działalności po upływie co najmniej 2 lat od dnia przyznania pomocy.

 

Dodatkowe warunki przyznania pomocy:

 

 • podmiot  powinien  posiadać numer  identyfikacyjny nadany  przez  Agencję  Restrukturyzacji  i  Modernizacji Rolnictwa,
 • operacja zakłada realizację inwestycji na obszarze objętym LSR tj. na obszarze jednej z gmin członkowskich LGD "Owocowy Szlak" koszty kwalifikowane operacji nie mogą być współfinansowane  z innych środków publicznych,
 • realizacja operacji powinna przebiegać w nie więcej niż 2 etapach ajej rozliczenie powinno nastąpić w terminie do 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022r.,
 • inwestycje w ramach operacji powinny być realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu  ubiegającego  się  o  przyznanie  pomocy  lub  podmiot  ten  posiada  prawo  do  dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o  przyznanie  pomocy  co  najmniej  przez  okres realizacji  operacji oraz  okres  podlegania  zobowiązaniu  do
 • zapewnienia  trwałości  operacji  tj.  3  lata  od  dnia  wypłaty  płatności końcowej,
 • operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z załączonym do wniosku biznesplanem,
 • minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. zł,
 • podmiot ubiegający się o dofinansowanie wykaże, że:
 1. posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować,
 2. lub posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną,
 3. lub wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować,
 4. realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych,
 5. została wydana ostateczna decyzja środowiskowa, jeżeli jej wydanie jest wymagane przepisami odrębnymi.

 

Do wniosku o przyznanie pomocy dołączany jest Biznesplan planowanej operacji zawierający:

 

 1. informacje dotyczące podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy,
 2. informacje dotyczące zasobów lub kwalifikacji posiadanych przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy niezbędnych ze względu na przedmiot operacji, którą zamierza realizować,
 3. wskazanie celów pośrednich i końcowych, w tym zakładany ilościowy i wartościowy poziom sprzedaży produktów lub usług,
 4. opis wyjściowej sytuacji ekonomicznej podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, analizę silnych i słabych stron działalności, jej zagrożeń i szans,
 5. planowany zakres działań niezbędnych do osiągnięcia celów pośrednich i końcowych,
 6. zakres rzeczowo – finansowy operacji,
 7. wskazanie planowanych do utworzenia miejsc pracy,
 8. projekcję finansową dla operacji.

 

Zakresy działalności gospodarczej, na które nie może być przyznana pomoc w ramach działania:

 

 • działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach,
 • górnictwo i wydobywanie,
 • działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie,
 • przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków,
 • wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej,
 • produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych,
 • produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
 • produkcja metali,
 • produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli,
 • transport lotniczy i kolejowy,
 • gospodarka magazynowa.


Jaka jest wysokość i forma pomocy?


Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  pomoc  w  ramach  projektów  z  zakresu  rozwijania działalności  gospodarczej  ma  formę refundacji  poniesionych  kosztów.   Wysokość  pomocy  nie  może  przekroczyć 300 000,00 zł, jednak nie więcej niż 70% kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację operacji.
Koszty kwalifikowane podlegają refundacji jeżeli zostały poniesione:
1. od dnia, w którym została zawarta umowa przyznania pomocy a koszty ogólne nie wcześniej niż 01.01.2014 r.,
2. w formie rozliczenia bezgotówkowego z wyjątkiem transakcji, których wartość nie przekracza 1 tys. zł – wówczas dopuszczalna jest forma rozliczenia pieniężnego,
3. z zachowaniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców określonego w umowie przyznania pomocy.


Jakie rodzaje kosztów są uznawane za kwalifikowalne?


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi koszty planowane do poniesienia w ramach operacji powinny być racjonalne, uzasadnione zakresem operacji i niezbędne do osiągnięcia jej celu, mogą dotyczyć:
1. kosztów ogólnych  (koszty  przygotowania  dokumentacji  technicznej,  sprawowania  nadzoru  inwestorskiego  lub autorskiego),
2. zakupu robót budowlanych lub usług,
3. zakupu  lub  rozwoju oprogramowania  komputerowego  oraz  zakup  patentów, licencji  lub  wynagrodzeń  za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
4. najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
5. zakup nowych maszyn lub wyposażenia,
6. zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,
7. zakup rzeczy innych niż wymienione w pkt.5 i 6, w tym materiałów,
8. podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli zgodnie z przepisami prawa podmiot nie może w żaden sposób odzyskać podatku VAT (aby podatek VAT był uznany za koszt kwalifikowany, beneficjent powinien uzyskać interpretację z Izby Skarbowej)

Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne mogą być uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów  kwalifikowanych  operacji,   a koszty  zakupu  środków  transportu – w  wysokości  nieprzekraczającej  30% pozostałych kosztów kwalifikowanych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne.

 

 

Partnerzy/Polecane linki

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij