<p>Chodel</p>
<p>Józefów<br />
<small>nad wisłą</small></p>
<p>Karczmiska</p>
<p>Łaziska</p>
<p>Opole<br />
<small>lubelskie</small></p>
<p>Poniatowa</p>
<p>Wilków</p>

Projekt Wyzwalamy potencjał NEET


O PROJEKCIE

Projekt „Wyzwalamy potencjał NEET” jest realizowany przez Kraśnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych IMPULS w partnerstwie z Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie oraz Lokalną Grupą Działania „Owocowy Szlak” z siedzibą w Opolu Lubelskim, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 1 489 534,56 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 415 057,83 zł
 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:
Podniesienie niezbędnych na rynku pracy umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego, a przez to zwiększenie możliwości zatrudnienia wśród minimum 110 osób młodych do 29 roku życia, pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) z terenu powiatów kraśnickiego i opolskiego województwa lubelskiego.

GWARANTUJEMY:
– stypendium szkoleniowe w wysokości 8,55 zł brutto za godzinę (łącznie ze wszystkimi obciążeniami),
– stypendium stażowe w wysokości 1 850,00 zł brutto za każdy miesiąc stażu (łącznie ze wszystkimi obciążeniami),
– zwrot kosztów dojazdu – średnio 10,00 zł za dzień,
– ubezpieczenie NNW,
– materiały szkoleniowe,
– poczęstunek / ciepły posiłek podczas zajęć,
– profesjonalną kadrę trenerów i wykładowców,
– certyfikat zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 11.01.2012 r.  potwierdzający zdobyte kwalifikacje.


UCZESTNICY PROJEKTU

Projekt jest skierowany do 110 osób (60 kobiet i 50 mężczyzn) młodych, w tym osób
z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat, zamieszkujących tereny gmin powiatów kraśnickiego i opolskiego województwa Lubelskiego,  które spełniają jednocześnie następujące warunki (tzw. młodzież NEET):
– nie pracują (są bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne, niezarejestrowane w urzędzie pracy lub bierne zawodowo),
– nie kształcą się tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, nie szkolą się tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych, lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych.

Wsparciem w ramach projektu obejmiemy minimum:
– 88 osób biernych zawodowo,
– 22 osoby bezrobotne, w tym 12 długotrwale bezrobotne, niezarejestrowane w ewidencji urzędów pracy,
– 66 osób o niskich kwalifikacjach,
– 33 osoby niepełnosprawne.

Diagnoza kompetencji zawodowych i tworzenie IPD (4 godziny/osoba).
Usługa ma na celu stworzenie Indywidualnego Planu Działania, indywidualnej oceny zawodowej, celów, poznania mocnych i słabych stron, a tym samym zwiększenia szans na zdobycie zatrudnienia. Wraz z Indywidualnym Planem Działania zostanie sporządzona diagnoza kompetencji zawodowych w oparciu o Kwestionariusz Istotnych Kompetencji w Poszukiwaniu Zatrudnienia.

Grupowe poradnictwo zawodowe (24 godziny zegarowe/grupa, 3 dni x 8h).
Przewidziane dla osób wymagających dodatkowej aktywizacji zawodowej (szacunkowo dla 88 osób).

Zakres warsztatu kompetencji interpersonalnych i technik autoprezentacji:
– komunikacja interpersonalna,
– adaptacyjność,
– pobudzanie kreatywności,
– jak rozpoznać swoje mocne i słabe strony,
– radzenie sobie ze stresem,
– współpraca w grupie,
– zarządzanie czasem,
– jak wyznaczać i osiągnąć cel,
– techniki autoprezentacji – jak dobrze się zaprezentować.

Certyfikowane szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje
1. Pracownik obsługi biurowej wraz z ECDL – 168h,
2. Opiekun osób starszych – 138h,
3. Pracownik małej gastronomii z elementami cateringu – 120h,
4. Pracownik usług kosmetycznych – 160h,
5. Operator wózków jezdniowych – 60h,
6. Monter izolacji rusztowań budowlanych – 120h,
7. Techniki sprzedaży – 30h,
Podana propozycja szkoleń nie stanowi katalogu zamkniętego.

Po ukończeniu szkolenia oraz pozytywnym  wyniku z egzaminu, uczestnicy szkolenia otrzymają  zaświadczenie/ certyfikat zgodny z rozporządzeniem MEN, potwierdzający zdobycie kwalifikacji i kompetencji zawodowych.

Indywidualne pośrednictwo pracy i spotkania z pracodawcami (2godziny zegarowe/osoba).
Podczas spotkania badane będą oczekiwania Uczestnika Projektu pod względem zatrudnienia oraz będą one konfrontowane z założeniami Indywidualnego Planu Działania  oraz diagnozą kompetencji zawodowych. Następnie pośrednik pracy będzie analizował i dobierał oferty pracy, wyszukiwał pracodawców dla uczestników projektu i podejmował działania w celu zainicjowania spotkania na poziomie pośrednik pracy + potencjalny pracodawca + uczestnik projektu.

Staże zawodowe:
W ramach zadania, dla wszystkich uczestników projektu, zorganizowane zostaną 4-miesięczne staże zawodowe u pracodawców, umożliwiające uczestnikom zdobycie doświadczenia zawodowego. Po zakończeniu stażu, uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu stażu wraz z opinią pracodawcy oraz możliwość stałego zatrudnienia po sprawdzeniu się na stanowisku pracy.

Indywidualne pośrednictwo pracy dla osób po stażach, które nie uzyskały zatrudnienia (4 godziny zegarowe/osoba).
Wsparcie skierowane do uczestników, którzy nie otrzymają zatrudnienia po stażu zawodowym. Wyznaczone zostaną kierunki dalszego rozwoju,  wyszukane zostaną oferty pracy, uczestnik otrzyma pomoc w sporządzeniu dokumentów rekrutacyjnych i wsparcie w zakresie przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej.

Partnerzy/Polecane linki

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij