<p>Chodel</p>
<p>Józefów<br />
<small>nad wisłą</small></p>
<p>Karczmiska</p>
<p>Łaziska</p>
<p>Opole<br />
<small>lubelskie</small></p>
<p>Poniatowa</p>
<p>Wilków</p>

Projekt Mój pomysł - mój biznes - mój sukces

D

Celem głównym projektu jest utworzenie 122 mikroprzedsiębiorstw na terenie województwa lubelskiego oraz zapewnienie im wsparcia w początkowym okresie funkcjonowania.

Projekt zakłada trzy formy wsparcia:

 •     wsparcie szkoleniowo-doradcze,
 •     bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej (22 800,00 zł)
 •     wsparcie pomostowe finansowe (900 zł/m-c)  i niefinansowe w postaci doradztwa w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności.

Zaplanowane w projekcie kompleksowe wsparcie w zakresie rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej skierowane jest do osób fizycznych (w wieku 30 lat i więcej) z terenu woj. lubelskiego (osoby zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze realizacji projektu), pozostających bez pracy (w tym zarejestrowanych w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne, w tym odchodzących z rolnictwa), zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w KRS, CEIDG lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Osoby te muszą dodatkowo spełnić warunek przynależności do co najmniej  jednej z grup wskazanych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, tj.:

 •     osoby w wieku powyżej 50 roku życia,
 •     kobiety,
 •     osoby z niepełnosprawnościami,
 •     osoby długotrwale bezrobotne,
 •     osoby o niskich kwalifikacjach.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak", Partner Projektu  „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces” zaprasza osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy zainteresowane dotacją na rozpoczęcie działalności gospodarczej do składania formularzy zgłoszeniowych do udziału w projekcie.

 

Wzory dokumentów znajdują się poniżej oraz na stronach internetowych Partnerów Projektu

 

Szczegółowe informacje oraz formularze można uzyskać  w Biurze Projektu – siedziba Lubelskiej Fundacji Rozwoju ul. Rynek 7, 20-111 Lublin, tel. 81 528 53 33 oraz w biurach Partnerów Projektu:

 

§  Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej, ul. Słowackiego 7, 23-210 Kraśnik, tel. 81 825 27 27 , www.lgdkrasnik.pl

 

§  Lokalna Grupa Działania "Zapiecek", ul. Warszawska 35/4, 21-300 Radzyń Podlaski, tel. 83 352 16 00, www.lgdzapiecek.pl

 

§  Lokalna Grupa Działania - "Krasnystaw Plus" , ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw,  tel. 82 576 70 49, www.lgdkrasnystaw.pl

Do pobrania

 1. Regulamin rekrutacji
 2. Załącznik 1 - Formularz rekrutacyjny
 3. Załącznik 1 do Formularza rekrutacyjnego – oświadczenie o odejściu z rolnictwa
 4. Załącznik 2 do Formularza rekrutacyjnego – oświadczenie o utworzeniu miejsc pracy
 5. Załącznik 2 – Karta oceny formularza rekrutacyjnego – I etap ocena formalna
 6. Załącznik 2a - Karta oceny formularza rekrutacyjnego – I etap ocena merytoryczna
 7. Załącznik 3 – Karta oceny formularza rekrutacyjnego – II etap
 8. Załącznik 4 – Formularz odwołania
 9. Załącznik 5 – Umowa wparcie szkoleniowo – doradcze
 10. Załącznik 6 – Zasady udzielania wsparcia szkoleniowo – doradczego
 11. Regulamin przyznawania środków finansowych
 12. Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków - Zasady przyznawania środków
 13. Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków - Formularz odwołania
 14. Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania środków - Umowa o udzielenie wsparcia finansowego
 15. Załacznik nr 3 do Umowy - oświadczenie o nieprowadzeniu działalności pod tym samym adresem
 16. Załącznik nr 5 do Umowy - oświadczenie o nie orzeczeniu zakazu dostępu do środków
 17. Załącznik nr 7 do Umowy - deklaracja wekslowa
 18. Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków - wzór wniosku o przyznanie środków finansowych
 19. Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków - wzór wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego
 20. Załącznik nr 2 do Wniosku o przyznanie środków finansowych - zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 21. Załącznik nr 2 do Wniosku o przyznanie środków finansowych - zgoda na przetwarzanie danych osobowych- NOWY od 25.05.2018 r.
 22. Załącznik nr 3 do Wniosku o przyznanie środków finansowych - biznes plan
 23. Załącznik nr 5 do Wniosku o przyznanie środków finansowych - oświadczenie o pomocy de minimis
 24. Załącznik nr 6 do Wniosku o przyznanie środków finansowych - Formularz informacji przedstawianych pr
 25. Załącznik nr 7 do Wniosku o przyznanie środków finansowych - oświadczenie o kwalifikowalności VAT
 26. Załącznik nr 8 a do Wniosku o przyznanie środków finansowych - oświadczenie współmałżonka
 27. Załącznik nr 8 b do Wniosku o przyznanie środków finansowych - oświadczenie o braku współmałżonka
 28. Załącznik nr 9 do Wniosku o przyznanie środków finansowych - oświadczenie o niekorzystaniu równolegl
 29. Załącznik nr 10 do Wniosku o przyznanie środków finansowych - oświadczenie o niekorzystaniu z innej
 30. Załącznik nr 11 do Wniosku o przyznanie środków finansowych - akceptacja regulaminu
 31. Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania środków - Karta oceny wniosku o przyznanie wsparcia finans
 32. Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania srodków - Karta oceny wniosku o przyznanie wsparcia finans
 33. Załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania środków - Karta oceny wniosku o przyznanie wsparcia pomost
 34. Załącznik nr 9 do Regulaminu przyznawania środków - Karta oceny wniosku o przyznanie wsparcia pomost
 35. Załącznik nr 10 do Regulaminu przyznawania środków _ regulamin KOW
 36. Oświadczenie o wyborze formy zabezpieczenia
 37. Harmonogram rzeczowo-finansowy
 38. Oświadczenie o nieorzeczeniu zakazu dostępu do środków
 39. Oświadczenie o spełnieniu warunku nie prowadzenia...
 40. Oświadczenie małżonka o zgodzie na wniesienie zabezpieczenia
 41. Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim
 42. Zaświadczenie o zarobkach
 43. Oświadczenie poręczyciela
 44. Oświadczenie informujące o dokonaniu zakupów towarów lub usług
 45. Oświadczenie informujące o dokonaniu zakupów towarów lub usług w ramach wsparcia pomostowego
 46. Oświdczenie o poniesieniu wkładu własnego
 47. Oświadczenie zbywcy dotyczące używanego środka trwałego
 48. Szczegółowe zestawinie towarów lub usług - wsparcie finansowe
 49. Szczegółowe zestawinie towarów lub usług - wsparcie pomostowe
 50. Wzór opisu dokumentu księgowego - wsparcie finansowe/pomostowe
 51. Zasady wypłaty i rozliczania środków finansowych

Partnerzy/Polecane linki

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij