<p>Chodel</p>
<p>Józefów<br />
<small>nad wisłą</small></p>
<p>Karczmiska</p>
<p>Łaziska</p>
<p>Opole<br />
<small>lubelskie</small></p>
<p>Poniatowa</p>
<p>Wilków</p>

Konkurs

I.    CELE, NA KTÓRE MOŻNA OTRZYMAĆ POMOC:

1.    podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury

a)    podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw, obejmującego działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury, lub
b)    wspieranie przedsiębiorczości lub innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw, o którym mowa w lit. a
Wsparcie może otrzymać Wnioskodawca, będący:
•    osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, w przypadku operacji o której mowa w pkt. 1 lit. a
•    osobą fizyczną, która w dniu składania wniosku o dofinansowanie nie ukończyła 40 roku życia – w przypadku operacji, o której mowa w pkt. 1 lit. b

Pomoc przyznaje się:
•    w formie refundacji kosztów kwalifikowanych w wysokości do 50 % tych kosztów,
•    do wysokości 300 000,00 zł na jednego wnioskodawcę,
•    jeżeli operacja zakłada utworzenie lub utrzymanie co najmniej jednego miejsca pracy lub podjęcie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej i wynika to z celu realizowanej operacji.

 

2.    wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury

a)    różnicowanie działalności lub dywersyfikację zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką lub
b)    podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury, lub
c)    wspieranie uczenia się osób związanych z sektorem rybołówstwa i akwakultury oraz wymianę przez takie osoby doświadczeń i dobrych praktyk;
Wsparcie może otrzymać Wnioskodawca, będący:
•    osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

Pomoc przyznaje się:
•    w formie refundacji kosztów kwalifikowanych w wysokości do 50 % tych kosztów,
•    do wysokości 300 000,00 zł na jednego wnioskodawcę,
•    jeżeli operacja zakłada utworzenie lub utrzymanie co najmniej jednego miejsca pracy lub podjęcie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, i wynika to z celu realizowanej operacji.

 

3.    wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu


a)    wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury przez przeciwdziałanie kłusownictwu lub
b)    przywracanie lub zabezpieczanie potencjału produkcyjnego sektora rybołówstwa i akwakultury lub odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich i obszarów akwakultury, w przypadku jego zniszczenia w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej lub szkody spowodowanej działalnością chronionych gatunków zwierząt, lub
c)    odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska wodnego przez renaturyzację zbiorników wodnych i terenów przyległych do tych zbiorników, w przypadku jego zniszczenia w wyniku procesu eutrofizacji wód publicznych, lub
d)    ochronę obszarów będących formami ochrony przyrody przez regulowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo,
e)    podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych, tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii, w rozumieniu przepisów o odnawialnych źródłach energii
Wsparcie może otrzymać Wnioskodawca, będący:
•    osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
Pomoc przyznaje się:
•    w formie refundacji kosztów kwalifikowanych w wysokości do 50 % tych kosztów, a w przypadku gdy operacja jest w interesie zbiorowym, ma zbiorowego beneficjenta, oraz ma innowacyjne właściwości na szczeblu lokalnym do wysokości 85% tych kosztów,
•    do wysokości 300 000,00 zł na jednego wnioskodawcę,

 

4.    propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego

a)    tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką lub
b)    promowanie, zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego

Wsparcie może otrzymać Wnioskodawca, będący:
•    jednostką samorządu terytorialnego i jednostką organizacyjną podległą tym jednostkom oraz organizacją pozarządową w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju sektora rybołówstwa i akwakultury

Pomoc przyznaje się:
•    w formie refundacji kosztów kwalifikowanych w wysokości do 50 % tych kosztów, a w przypadku gdy operacja jest w interesie zbiorowym, ma zbiorowego beneficjenta, oraz ma innowacyjne właściwości na szczeblu lokalnym do wysokości 85% tych kosztów,
•    do wysokości 300 000,00 zł na jednego wnioskodawcę

 

5.    powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską

a)    wspieranie dialogu społecznego i udziału lokalnych społeczności w badaniu zasobów rybołówstwa i zarządzaniu tymi zasobami;
Wsparcie może otrzymać Wnioskodawca, będący
•    podmiotem prawa publicznego, o których mowa w art. 2 pkt 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. („oznacza każdy podmiot prawa publicznego w rozumieniu art. 1 pkt 9 dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i każde europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (EUWT) ustanowione zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, niezależnie od tego , czy EUWT jest uznawany za podmiot prawa publicznego czy podmiot prawa prywatnego na podstawie odnośnych krajowych przepisów wykonawczych”), instytucjom badawczym, w rozumieniu przepisów o instytucjach badawczych, uczelniom, w rozumieniu przepisów prawa o szkolnictwie wyższym, oraz organizacjom pozarządowym, w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju sektora rybołówstwa.
Pomoc przyznaje się:
•    w formie refundacji kosztów kwalifikowanych w wysokości do 50 % tych kosztów, a w przypadku gdy operacja jest w interesie zbiorowym, ma zbiorowego beneficjenta, oraz ma innowacyjne właściwości na szczeblu lokalnym do wysokości 85% tych kosztów,
•    do wysokości 300 000,00 zł na jednego wnioskodawcę

 

II.    KOSZTY KWALIFIKOWALNE


Do kosztów kwalifikowalnych operacji, nie zalicza się:
1.    Zakupu używanych maszyn, urządzeń lub innego sprzętu,
2.    Nabycia gruntu, budynku, budowli lub prawa do dysponowania nimi,
3.    Nakładów rzeczowych,
4.    Pracy własnej wykonywanej przez beneficjenta będącego osobą fizyczną i pracy wolontariuszy,
5.    Ogólnych realizacji tej operacji, w tym honorariów architektów i inżynierów, opłat za konsultacje i doradztwo w zakresie przygotowania przez wnioskodawcę dokumentacji niezbędnej do przyznania i rozliczenia pomocy, w tym studiów wykonalności, oraz kosztów połączeń telefonicznych, opłat za zużytą wodę, energię elektryczną i nośniki energii:
•    powyżej 10% wartości netto operacji,
•    które nie miały bezpośredniego związku z realizacją operacji,
•    które zostały naliczone i wykazane niezgodnie ze sposobem określonym w umowie o dofinansowanie,
6.    Związanych z umową leasingu:
•    w której brak jest postanowień przenoszących na beneficjenta własność rzeczy będących przedmiotem leasingu,
•    odsetek, opłat ubezpieczeniowych, marży finansującego i kosztów ogólnych, w tym również podatku od towarów i usług (VAT),
7.    Amortyzacji środków trwałych,
8.    Związanych z konserwacją obiektów kultu religijnego i cmentarzy.

Wsparcie otrzymasz jeżeli twoja operacja:
•    jest zgodna z LSR,
•    została wybrana przez LGD,
•    nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyjątkiem współfinansowania tej operacji
•    zostanie zakończona w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowania

Pomoc finansową na realizację operacji w ramach celów 1-4, która polega na inwestycji w zakresie budowy, robót budowlanych, przebudowy i remontu obiektu budowlanego, w rozumieniu przepisów prawa budowlanego lub zakupu narzędzi i urządzeń, lub innego wyposażenia technicznego przyznaje się, jeżeli operacja:
•    przyczyni się do powstania trwałych korzyści gospodarczych;
•    będzie realizowana  z zapewnieniem należytych gwarancji technicznych;
•    ma zapewnioną gospodarczą trwałość;
•    nie wpływa negatywnie na środowisko oraz ochronę żywych zasobów wód.

 

Partnerzy/Polecane linki

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij