<p>Chodel</p>
<p>Józefów<br />
<small>nad wisłą</small></p>
<p>Karczmiska</p>
<p>Łaziska</p>
<p>Opole<br />
<small>lubelskie</small></p>
<p>Poniatowa</p>
<p>Wilków</p>

Ogłoszenie Nr 3/2016/OW

Data zamieszczenia informacji na stronie: 30.12.2016r.

 

Ogłoszenie o zamiarze realizacji operacji własnej przez LGD „Owocowy Szlak”

 

Ogłoszenie Nr 3/2016/OW

 

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak”, informuje o zamiarze realizacji operacji własnej dotyczącej budowy i promocji marki produktu lokalnego obszaru LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja będzie realizowana przez Lokalną Grupę Działania „Owocowy Szlak” jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia, w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie internetowej www.lgdowocowyszlak.pl, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

Jeżeli chociaż jeden podmiot zgłosi zamiar realizacji w/w operacji LGD „Owocowy Szlak” w terminie  3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.

 

 1. Zakres tematyczny, limit środków oraz formy wsparcia w ramach danego zakresu:

Lp.

Numer przedsięwzięcia

Zakres tematyczny naboru (nazwa przedsięwzięcia z LSR)

Limit środków w naborze (zł)

Forma wsparcia

 

 

1.

 

 

3.5.1

 

Budowa i promocja marki produktu lokalnego obszaru LGD

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust.1 pkt. 8 rozporządzenia*

 

 

50 000,00 zł

 

Pomoc na operacje w zakresie określonym w § 2 ust.1 pkt. 8 rozporządzenia* ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Kwota pomocy jest przyznawana w wysokości 50 000,00 zł, a intensywność pomocy jest nie wyższa niż 95% kosztów kwalifikowanych.

* Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570 z późn. zm.)

 

 

Operacja ma realizować następujące cele i przedsięwzięcie wpisane do LSR:

Cel ogólny 3 Obszar LGD konkurencyjny gospodarczo z przedsiębiorczymi mieszkańcami świadomymi atutów swojego otoczenia

Cel szczegółowy 3.5 Promocja produktów lokalnych

Przedsięwzięcie 3.5.1 Budowa i promocja marki produktu lokalnego obszaru LGD

 

Planowane do osiągnięcia wskaźniki:

W wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące wskaźniki:

 • produktu: liczba operacji obejmujących budowanie i promocję marki produktu lokalnego – 1 szt.
 • rezultatu: liczba produktów lokalnych objętych nowo powstałą marką na obszarze LGD – 10 sztuk

Realizacja operacji będzie obejmować:

 • organizację warsztatów dotyczących opracowania strategii sprzedaży i promocji produktów lokalnych dla producentów produktów lokalnych oraz mieszkańców z terenu LGD – 30 osób w wymiarze 24 godzin (3 dni x 8 godzin). W ramach zadania zostanie przeprowadzona rekrutacja grupy docelowej, zostanie wynajęta wyposażona w rzutnik, i flipchart sala szkoleniowa, zostanie zamówiony catering (obiad: pierwsze i drugie danie oraz przerwa kawowa: kawa, herbata, sok, woda, ciastka), zostanie zatrudniony wykwalifikowany i doświadczony wykładowca oraz zostaną zapewnione materiały szkoleniowe (notatnik, długopis, wydruki prezentacji oraz inne materiały przekazane przez wykładowcę, teczka na materiały).
 • organizację warsztatów dotyczących budowy marki produktu lokalnego dla 20 osób w wymiarze 16 godzin (2 dni po 8 godzin). W ramach zadania zostanie przeprowadzona rekrutacja grupy docelowej, zostanie wynajęta wyposażona w rzutnik, i flipchart sala szkoleniowa, zostanie zamówiony catering (obiad: pierwsze i drugie danie oraz przerwa kawowa: kawa, herbata, sok, woda, ciastka), zostanie zatrudniony wykwalifikowany i doświadczony wykładowca oraz zostaną zapewnione materiały szkoleniowe (notatnik, długopis, wydruki prezentacji oraz inne materiały przekazane przez wykładowcę, teczka na materiały). Celem warsztatów jest opracowanie wizualizacji (logo) marki produktów lokalnych, stworzenie wzoru szyldu i półki na produkty lokalne oraz naklejki lub znaczka na opakowanie produktu.
 • wyłonienie produktów lokalnych gotowych do sprzedaży – minimum 10 sztuk oraz zawarcie porozumienia o wspólnej promocji i sprzedaży produktów w wybranych i oznakowanych miejscach – 4 miejsca.
 • wyłonienie punktów sprzedaży produktów lokalnych oraz zawarcie porozumienia dotyczącego prowadzenia sprzedaży (zgoda na zamieszczenie szyldu, półki oraz prowadzenie i nadzorowanie sprzedaży) – 4 miejsca.
 • zamówienie półek wzorcowych – 4 sztuki, szyldów – 4 sztuki, oraz naklejek lub znaczków – 1000 sztuk. W ramach zadania zostanie wyłoniony wykonawca półki, szyldu i naklejek oraz zostaną zamówione elementy, które zostaną dostarczone do siedziby LGD.
 • rozmieszczenie półek z produktami w miejscach sprzedażowych. W ramach zadania zostaną do 4 miejsc dostarczone półki z oklejonymi produktami lokalnymi oraz zostaną zamontowane szyldy promocyjne.

 

 1. Termin i miejsce składania informacji o zamiarze realizacji operacji:

Termin składania formularza zgłoszeniowego: od 31 grudnia 2016 do 30 stycznia 2017 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Zgłoszenia, które wpłyną do biura LGD po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane.

Miejsce składania formularza zgłoszeniowego: Biuro Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak”,

 ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie.

 1. Tryb składania informacji o zamiarze realizacji operacji:

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w punkcie 2 ogłoszenia na „Formularzu zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD” w formie papierowej w jednym egzemplarzu.

Zgłoszenie można przesłać drogą poczty tradycyjnej w terminie określonym w punkcie 2 ogłoszenia.
O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu do biura LGD.

 1. Kryteria wyboru operacji.

Kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie  www.lgdowocowyszlak.pl w zakładce „Nabory wniosków w ramach PROW 2014-2020” / Nabór wniosków Nr 3/2016/OW

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji własnej wynosi: 50% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów, która wynosi 23 pkt., tj. 11,5 pkt.

 1. Informacja o wymaganych dokumentach:
 2. Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD,
 3. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów podmiotowych uprawniających do ubiegania się o wsparcie w tym dla:
 4. osób fizycznych: kopia dokumentu tożsamości potwierdzona za zgodność z oryginałem lub/i (jeśli dotyczy) oryginał zaświadczenia z właściwej Ewidencji Ludności o miejscu pobytu stałego lub czasowego, w przypadku gdy dowód osobisty został wydany na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U.poz.212), zgodnie z którym w treści dowodu brak jest adresu zameldowania lub gdy jest ono różne od miejsca zameldowania na pobyt stały, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku w/s zamiaru realizacji operacji;
 5. osób prawnych:
 6. kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem umowy spółki lub statut spółdzielni, innej osoby prawnej zainteresowanej złożeniem wniosku w/s zamiaru realizacji operacji;
 7. kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem zaświadczenia o posiadaniu osobowości prawnej przez kościelną jednostkę organizacyjną wystawione przez Wojewodę lub Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku w/s zamiaru realizacji operacji;
 8. jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną: kopia dokumentu/ów określających lub potwierdzających: zdolność prawną oraz posiadanie siedziby lub prowadzenie działalności na obszarze objętym LSR;
 9. spółek cywilnych: kopia umowy spółki oraz dokumentów, o których mowa wyżej w pkt. (a) – (c) dotyczących wszystkich wspólników.
 10. Miejsce udostępnienia dokumentów:

Dokumenty związane z realizacją operacji własnej LGD udostępnione są na stronie www.lgdowocowyszlka.pl w zakładce Nabory wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020 / Nabór wniosków Nr 3/2016/OW ,  tj:

 • wzór formularza zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD,
 • wniosek o przyznanie pomocy, wniosek o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia,
 • kryteria wyboru operacji
 • procedura przeprowadzania naborów oraz oceny i wyboru operacji własnych

 

Partnerzy/Polecane linki

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij