<p>Chodel</p>
<p>Józefów<br />
<small>nad wisłą</small></p>
<p>Karczmiska</p>
<p>Łaziska</p>
<p>Opole<br />
<small>lubelskie</small></p>
<p>Poniatowa</p>
<p>Wilków</p>

NABÓR WNIOSKÓW NR 11/2019

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 14.02.2019 r.

Ogłoszenie nr 11/2019

Lokalna Grupa Działania  „Owocowy Szlak” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętego Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

1. Zakres tematyczny, limit środków oraz formy wsparcia w ramach danego zakresu:

Lp.

Numer przedsięwzięcia

Zakres tematyczny naboru (nazwa przedsięwzięcia z LSR)

Limit środków w naborze (zł)

Forma wsparcia

 

1.

 

1.3.1

 

Wsparcie promocji obszaru rybackiego i jego produktów oraz obszaru akwakultury

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach celu określonego w § 2 ust. 4 rozporządzenia*

 

 

200 000,00 zł

Pomoc na operację w ramach celu określonego w § 2 ust. 4 rozporządzenia* ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna kwota dofinansowania do 40 000,00 zł

Intensywność pomocy wynosi do 85 % kosztów kwalifikowanych.

 

* Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej I Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

 

 1. Termin i miejsce składania wniosków:

Termin składania wniosków: od 28 lutego 2019 r. do 27 marca 2019 r.  w godzinach 7.30 - 15.30 

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak”,

ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie

 

 1. Tryb składania wniosków:

Wnioski do LGD należy składać bezpośrednio, tj.:  osobiście lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną  w miejscu i terminie wskazanym w pkt. 2 ogłoszenia, w dwóch tożsamych egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie cd/dvd.

Wniosek wraz z załącznikami powinien być wypełniony elektronicznie, wydrukowany i podpisany przez uprawnione osoby.

Jeżeli Wnioskodawca załącza kopie dokumentów muszą być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, Zarząd Województwa lub podmiot, który dokument wydał lub notariusza.

Pracownik Biura LGD potwierdza przyjęcie wniosku umieszczając na pierwszej stronie wniosku: datę i godzinę złożenia wniosku, pieczątkę LGD, liczbę złożonych z wnioskiem załączników, podpis przyjmującego wniosek oraz indywidualny numer sprawy nadany przez LGD.

 

 1. Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru

Podstawowymi warunkami udzielenia wsparcia są:

 1. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak”
 1. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji  oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów, która wynosi: 11,5 pkt.
 1. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PO RYBY na lata 2014-2020.
 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
 1. Zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
 1. Zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze (refundacja).

 

 1. Kryteria wyboru operacji.

Kryteria wyboru wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne do pozytywnej oceny wniosku znajdują się na stronie  www.lgdowocowyszlak.pl  w zakładce „Strefa Wnioskodawcy PO RYBY” / ”Aktualne nabory wniosków”/ „Nabór wniosków nr 11/2019” oraz w zakładce „Aktualności”/ „Nabór wniosków nr 11/2019”.

 

 1. Informacja o wymaganych dokumentach

Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku.

Ponadto do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

 1. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych – dostępne na stronie www.lgdowocowyszlak.plw zakładce  „Strefa Wnioskodawcy PO RYBY” / ”Aktualne nabory wniosków”/ „Nabór wniosków nr 11/2019” oraz w zakładce „Aktualności”/ „Nabór wniosków nr 11/2019”.
 2. Dokumenty poświadczające spełnienie kryteriów wyboru operacji w ramach naboru (jeśli dane kryterium dotyczy Wnioskodawcy).

 

 1. Miejsce udostępnienia dokumentów

LSR wraz z załącznikami udostępniono na stronie www.lgdowocowyszlak.pl   w zakładce „LSR” /„LSR na lata 2016-2022” oraz w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Formularze wniosków o udzielenie wsparcia udostępniono na stronie www.lgdowocowyszlak.pl w zakładce „Strefa Wnioskodawcy PO RYBY” / ”Aktualne nabory wniosków”/ „Nabór wniosków nr 11/2019” oraz w zakładce „Aktualności”/ „Nabór wniosków NR 11/2019”.

Formularze wniosków o płatność udostępniono w zakładce  „Strefa Beneficjenta PO RYBY” / ”Wnioski o płatność”/”Do pobrania”.

Formularze umów o przyznanie pomocy  udostępniono w zakładce „Strefa Beneficjenta PO RYBY” / ”Obowiązki Beneficjenta wynikające z umowy”/”Do pobrania”.

 

 1. Planowane do osiągnięcia wskaźniki

W przypadku wniosków składanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust.4 rozporządzenia* –

Załącznik nr 1 do Wytycznych nr 2/1/2016)

 

 1. Ankieta monitorująca

Wnioskodawca, który otrzyma wsparcie po zrealizowaniu operacji zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia ankiety monitorującej do LGD „Owocowy Szlak”  w ciągu 30 dni od dnia otrzymania płatności końcowej. Ankietę monitorującą udostępniono na stronie www.lgdowocowyszlak.pl  w zakładce „Strefa Beneficjenta PO RYBY”/”Ankieta monitorująca” oraz w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Partnerzy/Polecane linki

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij