<p>Chodel</p>
<p>Józefów<br />
<small>nad wisłą</small></p>
<p>Karczmiska</p>
<p>Łaziska</p>
<p>Opole<br />
<small>lubelskie</small></p>
<p>Poniatowa</p>
<p>Wilków</p>

Członkostwo w LGD

Zasady członkostwa w Stowarzyszeniu LGD "Owocowy Szlak"

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 
1.  członków zwyczajnych
2.  członków wspierających
3.  członków honorowych  

Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być:  
a) osoba fizyczna, która:
-  jest pełnoletnia,
-  jest obywatelem polskim,
-  złoży deklarację członkowską, wraz ze wskazaniem reprezentowanego sektora,
-  akceptuje statut, cele i sposób działania Stowarzyszenia. 
b) osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego [ ustawa z 7 marca 2007 (Dz. U. Nr 64, poz. 427) ] , która: 
- akceptuje statut, cele i sposób działania Stowarzyszenia. 
- wykonuje działalność związaną z realizacją celów Stowarzyszenia,
-  przedstawi uchwałę organu stanowiącego, zawierającą deklarację przystąpienia do LGD, 
-  złoży deklarację członkowską, wraz ze wskazaniem reprezentowanego sektora oraz wskazaniem osoby reprezentującej osobę prawną w LGD.

Jednostka samorządu terytorialnego będąca członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia jest reprezentowana w Stowarzyszeniu przez swój organ wykonawczy lub upoważnioną przez niego osobę. Nabycie i stwierdzenie utraty członkowstwa w Stowarzyszeniu następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia  przyjętej zwykłą większością głosów. Członkowie zwyczajni w momencie przystąpienia do Stowarzyszenia określają swoją przynależność do jednej z trzech grup sektorowych: sektora społecznego, sektora gospodarczego lub sektora publicznego, co wynika ze statusu prawnego oraz stanu faktycznego. Osoba fizyczna reprezentująca osobę prawną, przestaje uczestniczyć w stowarzyszeniu i pełnić ewentualne funkcje w organach Stowarzyszenia po cofnięciu upoważnienia przez osobę prawną. Osoba prawna równocześnie wskazuje inną upoważnioną osobę.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

1.    wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, 
2.    składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia, 
3.    brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, 
4.    wstępu na imprezy kulturalne organizowane przez Stowarzyszenie,
5.    korzystania z pomocy organizacyjno – technicznej oraz poradnictwa Stowarzyszenia,
6.    uczestniczenia głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia. 

Członkiem wspierającym stowarzyszenia mogą zostać pełnoletnie osoby fizyczne oraz osoby prawne po złożeniu wniosku do Zarządu Stowarzyszenia i pisemnym ustaleniu z Zarządem zasad wspierania Stowarzyszenia. Członek wspierający Stowarzyszenia ma prawo:
a)    składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
b)    brać udział w posiedzeniach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym, na zaproszenie tych władz.
c)     członek wspierający nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego. 

Członkiem honorowym stowarzyszenia może zostać osoba szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia. Członek honorowy nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków za zgodą zainteresowanej osoby. 

Członkostwo w stowarzyszeniu ustaje na skutek: 
1. skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje z powodu: 
a) pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi,
b) śmierci,
c) utraty osobowości prawnej przez członka Stowarzyszenia osobę prawną.
d) z powodu nie płacenia składek
2. wykluczenia przez Zarząd:
a) za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia,
b) z powodu pozbawienia praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.

Partnerzy/Polecane linki

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij