<p>Chodel</p>
<p>Józefów<br />
<small>nad wisłą</small></p>
<p>Karczmiska</p>
<p>Łaziska</p>
<p>Opole<br />
<small>lubelskie</small></p>
<p>Poniatowa</p>
<p>Wilków</p>

OGŁOSZENIE NR 1/2019/OW

Data zamieszczenia informacji na stronie: 07.10.2019r.

Ogłoszenie o zamiarze realizacji operacji własnej przez LGD „Owocowy Szlak”

Nr 1/2019/OW

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak”, informuje o zamiarze realizacji operacji własnej dotyczącej wsparcia działań w zakresie promocji zasobów regionu oraz kultywowania dziedzictwa obszaru w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja będzie realizowana przez Lokalną Grupę Działania „Owocowy Szlak” jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia, w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie internetowej www.lgdowocowyszlak.pl, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

 1. Zakres tematyczny, limit środków oraz formy wsparcia w ramach danego zakresu:

Lp.

Numer przedsięwzięcia

Zakres tematyczny naboru (nazwa przedsięwzięcia z LSR)

Limit środków w naborze (zł)

Forma wsparcia

 

 

1.

 

 

4.1.5

 

Wsparcie działań w zakresie promocji zasobów regionu oraz kultywowania dziedzictwa obszaru

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust.1 pkt. 5 rozporządzenia*

 

 

54 141,00 zł

 

Pomoc na operacje w zakresie określonym w § 2 ust.1 pkt. 21 rozporządzenia* ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych. Kwota pomocy jest przyznawana w wysokości 54 141,00 zł, a intensywność pomocy jest nie wyższa niż 95% kosztów kwalifikowanych.

* Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570 z późn. zm.)

 

Operacja ma realizować następujące cele i przedsięwzięcie wpisane do LSR:

Cel ogólny 4 Aktywni i świadomi mieszkańcy dbający o kulturę i dziedzictwo obszaru LGD oraz środowisko naturalne

Cel szczegółowy 4.1 Rozwój kapitału społecznego i zdolności samoorganizacji społeczność lokalnych wokół zasobów kulturowych, przyrodniczych i dziedzictwa lokalnego

Przedsięwzięcie 4.1.5 Wsparcie działań w zakresie promocji zasobów regionu oraz kultywowania dziedzictwa obszaru

 

Planowane do osiągnięcia wskaźniki:

W wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące wskaźniki:

 • produktu: liczba wydarzeń/imprez promujących obszar LGD - 2 sztuki
 • produktu: liczba zrealizowanych kampanii promocyjnych – 1 sztuka

 

Realizacja operacji będzie obejmować:

Zakres operacji obejmuje zorganizowanie:

 • 1 kampanii promocyjnej związanej z produktami lokalnymi oraz Świętem Produktu Lokalnego. Obowiązkowym elementem kampanii będzie: film promocyjny, który powinien trwać minimum 5 minut zapowiadający wydarzenie i konkurs kulinarny, film promocyjny z realizacji wydarzenia dotyczący produktów lokalnych i producentów – minimum 10 minut, organizacja udziału w 1 programie TVP Lublin w celu zapowiedzi wydarzenia, wykonanie minimum 50 zdjęć podczas wydarzenia oraz wykonanie zdjęć wskazanych przez zamawiającego produktów lokalnych (30 sztuk).
 • 1 Święta Produktu Lokalnego w Opolu Lubelskim w 2020 roku w niedzielę w drugiej połowie czerwca, na terenie Parku Miejskiego. W ramach zadania zostaną zapewnione: plakaty promocyjne format A3 ilość 150 sztuk, zadaszona i udekorowana scena o powierzchni minimum 50 m2 z nagłośnieniem i oświetleniem oraz zapleczem technicznym, wspólny namiot dla wystawców o powierzchni minimum 300 m2 ze stołami i ławkami, namiot degustacyjny o powierzchni 20m2, ze stołami i ławkami, zasilanie elektryczne sceny i namiotów, obsługę techniczną nagłośnienia i oświetlenia, konferansjer zaakceptowany przez zamawiającego, organizacja poczęstunku dla minimum 300 osób składającego się z dania ciepłego, napoju ciepłego, wody, 3 przekąsek, zorganizowanie konkursów skierowanych do społeczności regionu LGD, w tym kulinarnego na najlepszy produkt regionu LGD, w tym danie, produkt pochodzenia roślinnego, produkt pochodzenia zwierzęcego oraz nalewkę w kategorii słodka i wytrawna, zorganizowanie konkursu na najlepsza przyśpiewkę o regionie LGD w kategorii dzieci i dorośli, zorganizowanie konkursu kulinarnego na żywo dla 7 osób lub organizacji na scenie, zapewnienie sprzętu i produktów niezbędnych do pokazu podczas trwającej imprezy, zakup nagród i dyplomów we wszystkich konkursach i kategoriach (wartość nagród w każdym konkursie: I miejsce – 500 zł, II miejsce – 400 zł, III miejsce – 300 zł oraz po 2 wyróżnienia – 200 zł), zapewnienie komentatora konkursu kulinarnego oraz komisji pracujących w konkursach (minimum 3 komisje składające się z minimum 3 osób).
 • 1 konkursu i pokazu kulinarnego służących promocji produktów lokalnych w Józefowie nad Wisłą w 2020 roku w niedzielę w maju na terenie placu przed budynkiem urzędu miasta. W ramach zadania zostaną zapewnione: wspólny namiot dla wystawców o powierzchni minimum 100 m2 ze stołami i ławkami organizacja konkursu kulinarnego, którego motywem przewodnim jest jabłko józefowskie, zapewnienie członków komisji (minimum 3 osoby), zapewnienie nagród w konkursie (wartość nagród: I miejsce – 500 zł, II miejsce - 400 zł, III miejsce – 300 zł  i 2 wyróżnienia – 200 zł), organizacja stoiska promocyjnego dotyczącego jabłka józefowskiego, organizacja pokazu kulinarnego z wykorzystaniem jabłka józefowskiego, wykonanie trwałej makiety jabłka o wymiarach: wysokość minimum 2 m, szerokość minimum 1,8 m,  zaakceptowanej przez zamawiającego, zapewnienie studia telewizyjnego na żywo podczas imprezy, które zorganizuje minimum 4 wejścia na antenę TVP Lublin.

 

 1. Termin i miejsce składania informacji o zamiarze realizacji operacji:

Termin składania formularza zgłoszeniowego: od 8 października 2019 do 08 listopada 2019 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Zgłoszenia, które wpłyną do biura LGD po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane.

Miejsce składania formularza zgłoszeniowego: Biuro Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie.

 1. Tryb składania informacji o zamiarze realizacji operacji:

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w punkcie 2 ogłoszenia na „Formularzu zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD” w formie papierowej w jednym egzemplarzu.

Zgłoszenie można przesłać drogą poczty tradycyjnej w terminie określonym w punkcie 2 ogłoszenia.
O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu do biura LGD.

 1. Kryteria wyboru operacji.

Kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie  www.lgdowocowyszlak.pl w zakładce „Nabory wniosków w ramach PROW 2014-2020” / Operacje własne LGD oraz w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji własnej wynosi: 50% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów, która wynosi 23 pkt., tj. 11,5 pkt.

 1. Informacja o wymaganych dokumentach:
 • Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD,
 • Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów podmiotowych uprawniających do ubiegania się o wsparcie w tym dla:
 1. osób fizycznych: kopia dokumentu tożsamości potwierdzona za zgodność z oryginałem lub/i (jeśli dotyczy) oryginał zaświadczenia z właściwej Ewidencji Ludności o miejscu pobytu stałego lub czasowego, w przypadku gdy dowód osobisty został wydany na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U.poz.212), zgodnie z którym w treści dowodu brak jest adresu zameldowania lub gdy jest ono różne od miejsca zameldowania na pobyt stały, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku w/s zamiaru realizacji operacji;
 2. osób prawnych:
 • kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem umowy spółki lub statut spółdzielni, innej osoby prawnej zainteresowanej złożeniem wniosku w/s zamiaru realizacji operacji;
 • kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem zaświadczenia o posiadaniu osobowości prawnej przez kościelną jednostkę organizacyjną wystawione przez Wojewodę lub Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku w/s zamiaru realizacji operacji;
 1. jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną: kopia dokumentu/ów określających lub potwierdzających: zdolność prawną oraz posiadanie siedziby lub prowadzenie działalności na obszarze objętym LSR;
 2. spółek cywilnych: kopia umowy spółki oraz dokumentów, o których mowa wyżej w pkt. (a) – (c) dotyczących wszystkich wspólników.
 1. Miejsce udostępnienia dokumentów:

Dokumenty związane z realizacją operacji własnej LGD udostępnione są na stronie www.lgdowocowyszlak.pl w zakładce Nabory wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020, tj:

 • wzór formularza zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD,
 • wniosek o przyznanie pomocy, wniosek o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia,
 • Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 dla obszaru LGD „Owocowy Szlak”,
 • kryteria wyboru operacji,
 • wyciąg z rozporządzenia „Wdrażanie LSR” dotyczący określenia definicji beneficjenta,
 • procedura przeprowadzania naborów oraz oceny i wyboru operacji własnych.

Partnerzy/Polecane linki

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij