<p>Chodel</p>
<p>Józefów<br />
<small>nad wisłą</small></p>
<p>Karczmiska</p>
<p>Łaziska</p>
<p>Opole<br />
<small>lubelskie</small></p>
<p>Poniatowa</p>
<p>Wilków</p>

Nabór wniosków nr 3/2022/OW

Data zamieszczenia informacji na stronie: 27.12.2022 r.

Ogłoszenie o zamiarze realizacji operacji własnej przez LGD „Owocowy Szlak”

Nr 3/2022/OW

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak”, informuje o zamiarze realizacji operacji własnej dotyczącej organizacji Święta Produktu Lokalnego na terenie LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja będzie realizowana przez Lokalną Grupę Działania „Owocowy Szlak” jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia, w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie internetowej www.lgdowocowyszlak.pl, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

 1. Zakres tematyczny, limit środków oraz formy wsparcia w ramach danego zakresu:

Lp.

Numer przedsięwzięcia

Zakres tematyczny naboru (nazwa przedsięwzięcia z LSR)

Limit środków w naborze (zł)

Forma wsparcia

 

 

1.

 

 

4.1.8

 

Święto Produktu Lokalnego

 

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust.1 pkt. 8 rozporządzenia*

15000 EUR, co przy kursie 4 zł stanowi indykatywną kwotę

60 000 zł

 

Pomoc na operacje w zakresie określonym w § 2 ust.1 pkt. 8 rozporządzenia* ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych. Kwota pomocy jest przyznawana w wysokości 60 000 zł, a intensywność pomocy jest nie wyższa niż 100 % kosztów kwalifikowanych.

* Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570 z późn. zm.)

 

Operacja ma realizować następujące cele i przedsięwzięcie wpisane do LSR:

Cel ogólny 4 Aktywni i świadomi mieszkańcy dbający o kulturę i dziedzictwo obszaru LGD oraz środowisko naturalne

Cel szczegółowy 4.1 Rozwój kapitału społecznego i zdolności samoorganizacji społeczności lokalnych wokół zasobów kulturowych, przyrodniczych i dziedzictwa lokalnego

Przedsięwzięcie 4.1.8 Święto Produktu Lokalnego

 

Planowane do osiągnięcia wskaźniki:

W wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące wskaźniki:

 • produktu: liczba zrealizowanych operacji dotyczących promocji dziedzictwa kulinarnego oraz promocji produktów lokalnych
 • rezultatu: liczba osób biorących udział w wydarzeniach mających na celu aktywizację mieszkańców obszaru LGD – 100 osób, liczba osób kultywujących i wykorzystujących dziedzictwo obszaru  - 300 osób

 

Realizacja operacji będzie obejmować:

 • Organizacja konferencji „Naturalnie, że lokalnie” dla minimum 50 osób (mieszkańców powiatu opolskiego). Konferencja powinna się odbyć na terenie LGD w sali dostosowanej do tego typu wydarzeń: nagłośnienie, ekran, rzutnik, laptop, komputer, miejsca siedzące minimum 50. Należy również zapewnić konferansjera oraz obsługę techniczną wydarzenia, w tym osobę do obsługi nagłośnienia. Organizator powinien zaplanować program merytoryczny konferencji: dwóch wykładowców, którzy zaprezentują wykłady o żywności funkcjonalnej oraz promocji produktów lokalnych. Należy również zapewnić poczęstunek dla uczestników w postaci ciepłego dania i napoju. Organizator zapewnia promocję wydarzenia (plakat zamieszczony z Internecie). Organizator prowadzi rekrutację oraz dokumentację konferencji. Podczas konferencji powinien zostać zorganizowany konkurs kulinarny dla organizacji pozarządowych i powinny zostać zapewnione nagrody (I-III miejsce oraz dwa wyróżnienia).
 • Organizacja Święta Produktu Lokalnego na terenie obiektu przystosowanego do organizacji wydarzeń plenerowych (np. Park Miejski w Opolu Lubelskim). Święto powinno się odbyć w niedzielę od sierpnia do końca września 2023. W ramach święta organizator zaplanuje organizację konkursów kulinarnych na najlepsze danie, produkt w kategorii pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, ciasto jak dawniej, na potrawę z karpia oraz na przyśpiewkę ludową. Konkursy powinny być skierowane do organizacji pozarządowych, producentów produktów lokalnych oraz zespołów działających na terenie regionu LGD. Organizator powinien również zaplanować pokaz lub pojedynek kulinarny pomiędzy dwiema grupami oraz zapewnić produkty na ten pokaz. Organizator zapewnia: scenę plenerową z zadaszeniem, nagłośnienie i oświetlenie, konferansjera, obsługę do nagłośniania, toalety (minimum 3 szt.), namioty zadaszone rozstawione w miejscu organizacji wydarzenia (minimum 50 m), stoły i ławki (minimum 50 kompletów), ławki lub krzesła dla widowni (minimum 100 miejsc siedzących), namiot techniczny dla komisji, członków komisji do oceny konkursów (minimum 6 osób), nagrody za udział w konkursach (w każdym I-III miejsce oraz po dwa wyróżnienia), dyplomy, poczęstunek w postaci ciepłego dania oraz 3 przystawek i napojów dla 80 osób, obsługę techniczną przed i podczas trwania imprezy, obsługę elektryka (podłączenie sceny i namiotów), plakaty zapowiadające wydarzenie (minimum 100 sztuk 2 formacie 2xA3), promocję w Internecie (Facebook), spot internetowy (max 3 minuty), zapowiadający wydarzenie, studio telewizyjne (zapowiedź ŚPL, minimum 4 wejścia z wydarzenia oraz reportaż), dekorację sceny i studia, gadżety w postaci fartuchów kuchennych – 300 szt., oraz toreb promocyjnych bawełnianych – 100 szt.

 

 1. Termin i miejsce składania informacji o zamiarze realizacji operacji:

 

Termin składania formularza zgłoszeniowego: od 28 grudnia 2022 r. do 27 stycznia 2023 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Zgłoszenia, które wpłyną do biura LGD po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane.

Miejsce składania formularza zgłoszeniowego: Biuro Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak”, ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie.

 1. Tryb składania informacji o zamiarze realizacji operacji:

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w punkcie 2 ogłoszenia na „Formularzu zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD” w formie papierowej w jednym egzemplarzu.

Zgłoszenie można przesłać droga poczty tradycyjnej w terminie określonym w punkcie 2 ogłoszenia.
O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu do biura LGD.

 

 1. Kryteria wyboru operacji.

 

Kryteria wyboru wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne do pozytywnej oceny wniosku znajdują się na stronie  www.lgdowocowyszlak.pl  w zakładce „Strefa Wnioskodawcy PROW” / ”Aktualne nabory wniosków”/ „Nabór wniosków nr 3/2022/OW” oraz w zakładce „Aktualności”/ „Nabór wniosków NR 3/2022/OW”.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji własnej wynosi: 50% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów, która wynosi 20 pkt., tj. 10 pkt.

 1. Informacja o wymaganych dokumentach:
 • Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD,
 • Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów podmiotowych uprawniających do ubiegania się o wsparcie w tym dla:
 1. osób fizycznych: kopia dokumentu tożsamości potwierdzona za zgodność z oryginałem lub/i (jeśli dotyczy) oryginał zaświadczenia z właściwej Ewidencji Ludności o miejscu pobytu stałego lub czasowego, w przypadku gdy dowód osobisty został wydany na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U.poz.212), zgodnie z którym w treści dowodu brak jest adresu zameldowania lub gdy jest ono różne od miejsca zameldowania na pobyt stały, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku w/s zamiaru realizacji operacji;
 2. osób prawnych:
 • kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem umowy spółki lub statut spółdzielni, innej osoby prawnej zainteresowanej złożeniem wniosku w/s zamiaru realizacji operacji;
 • kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem zaświadczenia o posiadaniu osobowości prawnej przez kościelną jednostkę organizacyjną wystawione przez Wojewodę lub Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku w/s zamiaru realizacji operacji;
 1. jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną: kopia dokumentu/ów określających lub potwierdzających: zdolność prawną oraz posiadanie siedziby lub prowadzenie działalności na obszarze objętym LSR;
 2. spółek cywilnych: kopia umowy spółki oraz dokumentów, o których mowa wyżej w pkt. (a) – (c) dotyczących wszystkich wspólników.
 1. Miejsce udostępnienia dokumentów:

Dokumenty związane z realizacją operacji własnej LGD udostępnione są na stronie www.lgdowocowyszlak.pl :

 • wzór formularza zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD, kryteria wyboru operacji, wyciąg z rozporządzenia „Wdrażanie LSR” dotyczący określenia definicji beneficjenta, procedura przeprowadzania naborów oraz oceny i wyboru operacji własnych oraz oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych udostępniono na stronie www.lgdowocowyszlak.pl w zakładce „Strefa Wnioskodawcy PROW / ”Aktualne nabory wniosków”/ „Nabór wniosków nr 3/2022/OW” oraz w zakładce „Aktualności”/ „Nabór wniosków NR 3/2022/OW”;
 • Strategię Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 dla obszaru LGD „Owocowy Szlak” udostępniono na stronie www.lgdowocowyszlak.pl   w zakładce „LSR” /„LSR na lata 2016-2022” oraz w zakładce „Dokumenty do pobrania/Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2022”.
 • wniosek o przyznanie pomocy, wniosek o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia

udostępniono na stronie www.lgdowocowyszlak.pl   w zakładce  „Zakres wsparcia/Operacja własna”, w ramach PROW na lata 2014-2020.

Partnerzy/Polecane linki

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij