<p>Chodel</p>
<p>Józefów<br />
<small>nad wisłą</small></p>
<p>Karczmiska</p>
<p>Łaziska</p>
<p>Opole<br />
<small>lubelskie</small></p>
<p>Poniatowa</p>
<p>Wilków</p>

NABÓR WNIOSKÓW NR 2/2020

 

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 20.07.2020 r.

Ogłoszenie nr 2/2020

Lokalna Grupa Działania  „Owocowy Szlak” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętego Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

1. Zakres tematyczny, limit środków oraz formy wsparcia w ramach danego zakresu:

Lp.

Numer przedsięwzięcia

Zakres tematyczny naboru (nazwa przedsięwzięcia z LSR)

Limit środków w naborze (zł)

Forma wsparcia

 

1.

 

2.2.2

 

Zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych oraz terenów przyległych na funkcje turystyczne lub/i rekreacyjne lub/i edukacyjne

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach celu określonego w § 2 ust. 4 rozporządzenia*

 

 

296 719,00 zł

Pomoc na operacje w ramach celu określonego w § 2 ust. 4 rozporządzenia* ma formę refundacji  poniesionych kosztów kwalifikowanych. 

 

Maksymalna kwota dofinansowania
do 296 719,00 zł

 

Intensywność pomocy wynosi od  50% do 85%  kosztów kwalifikowanych.

* Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej I Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

 1. Termin i miejsce składania wniosków:

 

Termin składania wniosków: od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.  w godzinach 7.30 - 15.30 

 

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak”,

ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie

 

 1. Tryb składania wniosków:

 

Wnioski do LGD należy składać bezpośrednio, tj.:  osobiście lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną  w miejscu i terminie wskazanym w pkt. 2 ogłoszenia, w dwóch tożsamych egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie cd/dvd.

 

Wniosek wraz z załącznikami powinien być wypełniony elektronicznie, wydrukowany i podpisany przez uprawnione osoby.

 

Jeżeli Wnioskodawca załącza kopie dokumentów muszą być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, Zarząd Województwa lub podmiot, który dokument wydał lub notariusza.

Pracownik Biura LGD potwierdza przyjęcie wniosku umieszczając na pierwszej stronie wniosku: datę i godzinę złożenia wniosku, pieczątkę LGD, liczbę złożonych z wnioskiem załączników, podpis przyjmującego wniosek oraz indywidualny numer sprawy nadany przez LGD.

 

 

 

 1. Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru

 

Podstawowymi warunkami udzielenia wsparcia są:

 

 1. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak”

 

 1. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji  oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów, która wynosi: 15,5 pkt.

 

 1. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PO RYBY na lata 2014-2020.

 

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.

 

 1. Zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

 

 1. Zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze (refundacja).

 

 1. Kryteria wyboru operacji.

Kryteria wyboru wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne do pozytywnej oceny wniosku znajdują się na stronie  www.lgdowocowyszlak.pl  w zakładce „Strefa Wnioskodawcy PO RYBY” / ”Aktualne nabory wniosków”/ „Nabór wniosków nr 2/2020” oraz w zakładce „Aktualności”/ „Nabór wniosków NR 2/2020”.

 

 1. Informacja o wymaganych dokumentach

 

Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku.

 

Ponadto do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

 1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – dostępne na stronie www.lgdowocowyszlak.pl w zakładce  „Strefa Wnioskodawcy PO RYBY” / ”Aktualne nabory wniosków”/ „Nabór wniosków nr 2/2020” oraz w zakładce „Aktualności”/ „Nabór wniosków NR 2/2020”.
 2. Dokumenty poświadczające spełnienie kryteriów wyboru operacji w ramach naboru (jeśli dane kryterium dotyczy Wnioskodawcy).

 

 1. Miejsce udostępnienia dokumentów

 

LSR wraz z załącznikami udostępniono na stronie www.lgdowocowyszlak.pl   w zakładce „LSR” /„LSR na lata 2016-2022” oraz w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

 

Formularze wniosków o udzielenie wsparcia udostępniono na stronie www.lgdowocowyszlak.pl w zakładce „Strefa Wnioskodawcy PO RYBY” / ”Aktualne nabory wniosków”/ „Nabór wniosków nr 2/2020” oraz w zakładce „Aktualności”/ „Nabór wniosków NR 2/2020”.

 

Formularze wniosków o płatność udostępniono w zakładce  „Strefa Beneficjenta PO RYBY” / ”Wnioski o płatność”/”Do pobrania”.

 

Formularze umów o przyznanie pomocy  udostępniono w zakładce „Strefa Beneficjenta PO RYBY” / ”Obowiązki Beneficjenta wynikające z umowy”/”Do pobrania”.

 

 

 

 

 

 1. Planowane do osiągnięcia wskaźniki

 

W przypadku wniosków składanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust. 4 rozporządzenia* – Załącznik nr 1 do Wytycznych nr 2/1/2016)

 

 1. Ankieta monitorująca

 

Wnioskodawca, który otrzyma wsparcie po zrealizowaniu operacji zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia ankiety monitorującej do LGD „Owocowy Szlak”  w ciągu 30 dni od dnia otrzymania płatności końcowej. Ankietę monitorującą udostępniono na stronie www.lgdowocowyszlak.pl  w zakładce „Strefa Beneficjenta PO RYBY”/”Ankieta monitorująca” oraz w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Do pobrania

 1. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2020
 2. Kryteria oceny do naboru nr 2/2020
 3. Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze obowiązujące od 1 października 2019 r.
 4. Załącznik nr 1 do wytycznych - wskaźniki zaplanowane w LSR
 5. Procedura przeprowadzania naborów oraz oceny i wyboru operacji w ramach LSR na lata 2016-2022
 6. Formularz wniosku o dofinansowanie
 7. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
 8. Oświadczenie współwłasciciela nieruchomości
 9. Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych - reprezentant
 10. Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych pełnomocnik
 11. Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych - małżonek Beneficjenta i współwłaściciela
 12. Oświadczenie dotyczące realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych
 13. Oświadczenie dotyczące niezakończenia operacji
 14. Oświadczenie dot. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 15. Formularz informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych ogólny
 16. Biznesplan uproszczony
 17. Wzór umowy o dofinansowanie
 18. Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie - zestawienie rzeczowo - finansowe operacji
 19. Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie - wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczki
 20. Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie - harmonogram wypłaty zaliczki
 21. Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie - harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych
 22. Formularz wniosku o płatność
 23. Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność
 24. Oświadczenie uczestnika szkolenia, warsztatów
 25. Załącznik nr 1 do instrukcji wypełniania wniosku o płatność

Partnerzy/Polecane linki

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij