<p>Chodel</p>
<p>Józefów<br />
<small>nad wisłą</small></p>
<p>Karczmiska</p>
<p>Łaziska</p>
<p>Opole<br />
<small>lubelskie</small></p>
<p>Poniatowa</p>
<p>Wilków</p>

Nabór wniosków NR 3/2017

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 14.02.2017 r.

Ogłoszenie nr 3/2017

Lokalna Grupa Działania  „Owocowy Szlak” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

1. Zakres tematyczny, limit środków oraz formy wsparcia w ramach danego zakresu:

Lp.

Numer przedsięwzięcia

Zakres tematyczny naboru (nazwa przedsięwzięcia z LSR)

Limit środków w naborze (zł)

Forma wsparcia

 

1.

 

2.1.1.

 

 

Tworzenie i rozwój tematycznych obiektów turystycznych

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust.1  pkt. 2 lit. c rozporządzenia*

 

 

600 000,00 zł

 

Pomoc na operacje w zakresie określonym w § 2 ust.1 pkt 2 lit. c rozporządzenia* ma formę refundacji  poniesionych kosztów kwalifikowanych. Kwota pomocy jest przyznawana w wysokości powyżej 25 000 zł do maksymalnie 300 000,00 zł, a intensywność pomocy jest nie wyższa niż 70% kosztów kwalifikowanych.

 

 

* Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570 z późn. zm.)

 1. Termin i miejsce składania wniosków:

 

Termin składania wniosków: od 28 lutego 2017 r. do 28 marca 2017 r.

w godzinach 7.30 - 15.30 

 

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak”,

ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie

 

 

 1. Tryb składania wniosków:

 

Wnioski do LGD należy składać bezpośrednio, tj.:  osobiście lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną  w miejscu i terminie wskazanym w pkt. 2 ogłoszenia, w dwóch tożsamych egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie cd/dvd.

Nie spełnienie w/w wymogu może skutkować odrzuceniem wniosku ze względów formalnych.

 

Wniosek wraz z załącznikami powinien być wypełniony elektronicznie, wydrukowany             i podpisany przez uprawnione osoby.

 

Jeżeli Wnioskodawca załącza kopie dokumentów muszą być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, Zarząd Województwa lub podmiot, który dokument wydał lub notariusza.

 

Pracownik Biura LGD potwierdza przyjęcie wniosku umieszczając na pierwszej stronie wniosku: datę i godzinę złożenia wniosku, pieczątkę LGD, liczbę złożonych z wnioskiem załączników, podpis przyjmującego wniosek oraz indywidualny numer sprawy nadany przez LGD.

 

 1. Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru

 

Podstawowymi warunkami udzielenia wsparcia są:

 

 1. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak”

 

 1. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji  oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów, która wynosi: 15,50 pkt.

 

 1. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

 

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.

 

 1. Zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

 

 1. Zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze (refundacji).

 

 1. Kryteria wyboru operacji.

Kryteria wyboru wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne do pozytywnej oceny wniosku znajdują się na stronie  www.lgdowocowyszlak.pl  w zakładce „Nabory wniosków w ramach PROW 2014-2020” / ”Nabór wniosków Nr 3/2017” oraz w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

 

 1. Informacja o wymaganych dokumentach

 

Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku.

 

Ponadto do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

 1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – dostępne na stronie www.lgdowocowyszlak.pl w zakładce „Nabory wniosków w ramach PROW 2014-2020” / ”Nabór wniosków Nr 3/2017” oraz w zakładce „Zakres wsparcia”.
 2. Dokumenty poświadczające przynależność do grupy defaworyzowanej (np. zaświadczenie z Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego/kserokopia dowodu osobistego/ zaświadczenie o zameldowaniu).
 3. Dokumenty poświadczające innowacyjność planowanej operacji.
 4. Dokumenty potwierdzające zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub przeciwdziałających zmianom klimatu, o charakterze infrastrukturalno – technicznym.

 

 1. Miejsce udostępnienia dokumentów

 

LSR wraz z załącznikami udostępniono na stronie www.lgdowocowyszlak.pl  

w zakładce „LSR na lata 2016-2022” oraz w zakładce „Dokumenty do pobrania”

 

Formularze wniosków o udzielenie wsparcia udostępniono na stronie www.lgdowocowyszlak.pl w zakładce „Nabory wniosków w ramach PROW 2014-2020” / ”Nabór wniosków Nr 3/2017” oraz w zakładce „Zakres wsparcia” / „Rozwijanie działalności gospodarczej”.

 

Formularze wniosków o płatność oraz formularze umów o przyznanie pomocy  udostępniono w zakładce „Zakres wsparcia”/ „ Rozwijanie działalności gospodarczej”.

 

 1. Planowane do osiągnięcia wskaźniki:

 

 1. W przypadku wniosków składanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust.1  pkt. 2 lit. c  rozporządzenia* – Załącznik nr 1 do Wytycznych nr 2/1/2016)

 

 1. Ankieta monitorująca

 

Wnioskodawca, który otrzyma wsparcie po zrealizowaniu operacji zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia ankiety monitorującej do LGD „Owocowy Szlak”  w ciągu 30 dni od dnia otrzymania płatności końcowej. Ankietę monitorującą udostępniono na stronie www.lgdowocowyszlak.pl  w zakładce "Strefa Beneficjenta" oraz w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

 

Partnerzy/Polecane linki

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij