<p>Chodel</p>
<p>Józefów<br />
<small>nad wisłą</small></p>
<p>Karczmiska</p>
<p>Łaziska</p>
<p>Opole<br />
<small>lubelskie</small></p>
<p>Poniatowa</p>
<p>Wilków</p>

Nabór wniosków NR 23/2017/G

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 11.10.2017 r.

Ogłoszenie nr 23/2017/G

Lokalna Grupa Działania  „Owocowy Szlak” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

1. Zakres tematyczny, limit środków oraz formy wsparcia w ramach danego zakresu:

Lp.

Numer przedsięwzięcia

Zakres tematyczny naboru (nazwa przedsięwzięcia z LSR)

Limit środków w naborze (zł)

Forma wsparcia

 

1.

 

4.4.1

 

 

Wsparcie działań w zakresie renowacji obiektów zabytkowych

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust.1 pkt. 5  rozporządzenia*

 

 

300 000,00 zł

 

Pomoc na operacje w zakresie określonym w § 2 ust.1 pkt. 5 rozporządzenia* ma formę refundacji. Kwota pomocy jest przyznawana w wysokości powyżej 5 000 zł do maksymalnie 50 000,00 zł, a intensywność pomocy wynosi 100% kosztów kwalifikowanych.

* Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570 z późn. zm.)

2.       Termin i miejsce składania wniosków:

 

Termin składania wniosków: od 25 października 2017 r. do 17 listopada 2017 r.

w godzinach 7.30 - 15.30 

 

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak”,

ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie

 

3.       Termin realizacji poszczególnych grantów:

 

- do 30 czerwca 2019

 

4.       Tryb składania wniosków:

 

Wnioski do LGD należy składać bezpośrednio, tj.:  osobiście lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną  w miejscu i terminie wskazanym w pkt. 2 ogłoszenia, w dwóch tożsamych egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie cd/dvd.

Niespełnienie w/w wymogu może skutkować odrzuceniem wniosku ze względów formalnych.

 

Wniosek wraz z załącznikami powinien być wypełniony elektronicznie, wydrukowany i podpisany przez uprawnione osoby.

 

Jeżeli Wnioskodawca załącza kopie dokumentów muszą być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, Zarząd Województwa lub podmiot, który dokument wydał lub notariusza.

 

Pracownik Biura LGD potwierdza przyjęcie wniosku umieszczając na pierwszej stronie wniosku: datę i godzinę złożenia wniosku, pieczątkę LGD, liczbę złożonych z wnioskiem załączników, podpis przyjmującego wniosek oraz indywidualny numer sprawy nadany przez LGD.

 

5.       Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru

 

Podstawowymi warunkami udzielenia wsparcia są:

 

a.       Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak”

 

b.       Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji  oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów, która wynosi: 13,5 pkt.

 

c.       Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

 

d.       Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.

 

e.       Zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

 

f.        Zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze (refundacja).

 

6.       Kryteria wyboru operacji.

Kryteria wyboru wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne do pozytywnej oceny wniosku znajdują się na stronie  www.lgdowocowyszlak.pl  w zakładce „Strefa Wnioskodawcy PROW” / ”Aktualne nabory wniosków”/ „Nabór wniosków nr 23/2017/G” oraz w zakładce „Aktualności”/ „Nabór wniosków NR 23/2017/G”.

 

7.       Informacja o wymaganych dokumentach

 

Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku.

 

Ponadto do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

a.       Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – dostępne na stronie www.lgdowocowyszlak.pl w zakładce ”Strefa Wnioskodawcy PROW”/”Aktualne nabory wniosków”/”Nabór wniosków nr 23/2017/G”.

b.       Dokumenty poświadczające spełnienie kryteriów wyboru operacji w ramach naboru (jeśli dane kryterium dotyczy Wnioskodawcy).

 

8.       Miejsce udostępnienia dokumentów

 

LSR wraz z załącznikami udostępniono na stronie www.lgdowocowyszlak.pl  

w zakładce  „LSR” /„LSR na lata 2016-2022” oraz w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

 

Formularze wniosków o udzielenie wsparcia udostępniono na stronie www.lgdowocowyszlak.pl w zakładce „Strefa Wnioskodawcy PROW” / ”Aktualne nabory wniosków”/ „Nabór wniosków nr 23/2017/G” oraz w zakładce „Aktualności”/”Nabór wniosków  NR 23/2017/G”.

 

Formularze wniosków o płatność udostępniono w zakładce „Strefa Beneficjenta PROW”/ „Wnioski o płatność”.

 

Formularze umów o przyznanie pomocy  udostępniono w zakładce „Strefa Beneficjenta PROW”/ „Obowiązki Beneficjenta wynikające z umowy”/ „Do pobrania”.

 

9.       Planowane do osiągnięcia wskaźniki:

 

a.       W przypadku wniosków składanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust.1  pkt. 5 rozporządzenia* – Załącznik nr 1 do Wytycznych nr 2/1/2016

 

10.   Ankieta monitorująca

 

Wnioskodawca, który otrzyma wsparcie po zrealizowaniu operacji zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia ankiety monitorującej do LGD „Owocowy Szlak” w ciągu 30 dni od dnia otrzymania płatności końcowej. Ankietę monitorującą udostępniono na stronie www.lgdowocowyszlak.pl  w zakładce "Strefa Beneficjenta PROW"/”Ankieta monitorująca” oraz w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

 

               

 

Partnerzy/Polecane linki

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij