<p>Chodel</p>
<p>Józefów<br />
<small>nad wisłą</small></p>
<p>Karczmiska</p>
<p>Łaziska</p>
<p>Opole<br />
<small>lubelskie</small></p>
<p>Poniatowa</p>
<p>Wilków</p>

Nabór wniosków nr 15/2018

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 02.07.2018 r.

Ogłoszenie nr 15/2018

Lokalna Grupa Działania  „Owocowy Szlak” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

1. Zakres tematyczny, limit środków oraz formy wsparcia w ramach danego zakresu:

Lp.

Numer przedsięwzięcia

Zakres tematyczny naboru (nazwa przedsięwzięcia z LSR)

Limit środków w naborze (zł)

Forma wsparcia

 

1.

 

3.1.1.

 

Wspieranie działalności związanej z przetwórstwem rolno – spożywczym

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust.1  pkt. 2 lit. c rozporządzenia*

 

 

300 000,00 zł

Pomoc na operacje w zakresie określonym w § 2 ust.1 pkt 2 lit. c rozporządzenia* ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych. Kwota pomocy jest przyznawana w wysokości powyżej 25 000 zł do maksymalnie 300 000,00 zł, a intensywność pomocy jest nie wyższa niż 70% kosztów kwalifikowanych.

* Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570 z późn. zm.)

 1. Termin i miejsce składania wniosków:

Termin składania wniosków: od 16 lipca 2018 r. do 31 lipca 2018 r.

w godzinach 7.30 - 15.30

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak”,

ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie

 

 1. Tryb składania wniosków:

Wnioski do LGD należy składać bezpośrednio, tj.: osobiście lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną  w miejscu i terminie wskazanym w pkt. 2 ogłoszenia, w dwóch tożsamych egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie cd/dvd.

Niespełnienie w/w wymogu może skutkować odrzuceniem wniosku ze względów formalnych.

Wniosek wraz z załącznikami powinien być wypełniony elektronicznie, wydrukowany  i podpisany przez uprawnione osoby.

Jeżeli Wnioskodawca załącza kopie dokumentów muszą być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, Zarząd Województwa lub podmiot, który dokument wydał lub notariusza.

Pracownik Biura LGD potwierdza przyjęcie wniosku umieszczając na pierwszej stronie wniosku: datę i godzinę złożenia wniosku, pieczątkę LGD, liczbę złożonych z wnioskiem załączników, podpis przyjmującego wniosek oraz indywidualny numer sprawy nadany przez LGD.

 

 1. Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru

Podstawowymi warunkami udzielenia wsparcia są:

 1. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak”
 1. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji  oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów, która wynosi: 13,5 punktów.
 1. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
 1. Zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
 1. Zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze (refundacja).

 

 1. Kryteria wyboru operacji.

Kryteria wyboru wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, których uzyskanie jest niezbędne do pozytywnej oceny wniosku znajdują się na stronie  www.lgdowocowyszlak.pl w zakładce „Strefa Wnioskodawcy PROW” / ”Aktualne nabory wniosków”/ „Nabór wniosków nr 15/2018” oraz w zakładce „Aktualności”/ „Nabór wniosków NR 15/2018”.

 

 1. Informacja o wymaganych dokumentach

Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku.

Ponadto do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

 1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – dostępne na stronie www.lgdowocowyszlak.pl w zakładce „Strefa Wnioskodawcy PROW” / ”Aktualne nabory wniosków”/ „Nabór wniosków nr 15/2018”.
 2. Dokumenty poświadczające spełnienie kryteriów wyboru operacji w ramach naboru (jeśli dane kryterium dotyczy Wnioskodawcy).

 

 1. Miejsce udostępnienia dokumentów

LSR wraz z załącznikami udostępniono na stronie www.lgdowocowyszlak.pl  

w zakładce  „LSR” /„LSR na lata 2016-2022” oraz w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Formularze wniosków o udzielenie wsparcia udostępniono na stronie www.lgdowocowyszlak.pl w zakładce „Strefa Wnioskodawcy PROW” / ”Aktualne nabory wniosków”/ „Nabór wniosków nr 15/2018” oraz w zakładce „Aktualności”/”Nabór wniosków NR 15/2018”.

Formularze wniosków o płatność udostępniono w zakładce „Strefa Beneficjenta PROW”/ „Wnioski o płatność”.

Formularze umów o przyznanie pomocy  udostępniono w zakładce „Strefa Beneficjenta PROW”/ „Obowiązki Beneficjenta wynikające z umowy”/ „Do pobrania”.

 

 1. Planowane do osiągnięcia wskaźniki:
 1. W przypadku wniosków składanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust.1 pkt. 2 lit. c rozporządzenia* – Załącznik nr 1 do Wytycznych nr 2/1/2016)

 

 1. Ankieta monitorująca

Wnioskodawca, który otrzyma wsparcie po zrealizowaniu operacji zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia ankiety monitorującej do LGD „Owocowy Szlak”  w ciągu 30 dni od dnia otrzymania płatności końcowej. Ankietę monitorującą udostępniono na stronie www.lgdowocowyszlak.pl  w zakładce "Strefa Beneficjenta PROW"/”Ankieta monitorująca” oraz w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Do pobrania

 1. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 15/2018 z dnia 02.07.2018r.
 2. Załącznik Nr 1 do Wytycznych Nr 2/1/2016- wskaźniki zaplanowane w LSR
 3. Kryteria oceny
 4. Oświdczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 5. Formularz informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych
 6. Wniosek o przyznanie pomocy
 7. Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania
 8. Biznesplan
 9. Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4
 10. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu
 11. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa
 12. Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa
 13. Formularz umowy o przyznaniu pomocy
 14. Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji
 15. Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych
 16. Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych
 17. Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020)
 18. Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji
 19. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji
 20. Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji
 21. Wniosek o płatność
 22. Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania
 23. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
 24. Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu
 25. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu
 26. Procedura przeprowadzania naborów oraz oceny i wyboru operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022

Partnerzy/Polecane linki

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij