<p>Chodel</p>
<p>Józefów<br />
<small>nad wisłą</small></p>
<p>Karczmiska</p>
<p>Łaziska</p>
<p>Opole<br />
<small>lubelskie</small></p>
<p>Poniatowa</p>
<p>Wilków</p>

Nabór wniosków NR 13/2017

Data zamieszczenia informacji na stronie: 04.04.2017 r.

Ogłoszenie nr 13/2017

Lokalna Grupa Działania  „Owocowy Szlak” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 1. Zakres tematyczny, limit środków oraz formy wsparcia w ramach danego zakresu:

Lp.

Numer przedsięwzięcia

Zakres tematyczny naboru (nazwa przedsięwzięcia z LSR)

Limit środków w naborze (zł)

Forma wsparcia

 

 

1.

 

 

3.5.1

 

Budowa i promocja marki produktu lokalnego obszaru LGD

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust.1 pkt. 8 rozporządzenia*

 

 

50 000,00 zł

 

Pomoc na operacje w zakresie określonym w § 2 ust.1 pkt. 8 rozporządzenia* ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Kwota pomocy jest przyznawana w wysokości 50 000,00 zł, a intensywność pomocy jest nie wyższa niż 95% kosztów kwalifikowanych.

* Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570 z późn. zm.)

 

Realizacja operacji będzie obejmować:

 • organizację warsztatów dotyczących opracowania strategii sprzedaży i promocji produktów lokalnych dla producentów produktów lokalnych oraz mieszkańców z terenu LGD – 30 osób w wymiarze 24 godzin (3 dni x 8 godzin). W ramach zadania zostanie przeprowadzona rekrutacja grupy docelowej, zostanie wynajęta wyposażona w rzutnik, i flipchart sala szkoleniowa, zostanie zamówiony catering (obiad: pierwsze i drugie danie oraz przerwa kawowa: kawa, herbata, sok, woda, ciastka), zostanie zatrudniony wykwalifikowany i doświadczony wykładowca oraz zostaną zapewnione materiały szkoleniowe (notatnik, długopis, wydruki prezentacji oraz inne materiały przekazane przez wykładowcę, teczka na materiały).
 • organizację warsztatów dotyczących budowy marki produktu lokalnego dla 20 osób w wymiarze 16 godzin (2 dni po 8 godzin). W ramach zadania zostanie przeprowadzona rekrutacja grupy docelowej, zostanie wynajęta wyposażona w rzutnik, i flipchart sala szkoleniowa, zostanie zamówiony catering (obiad: pierwsze i drugie danie oraz przerwa kawowa: kawa, herbata, sok, woda, ciastka), zostanie zatrudniony wykwalifikowany i doświadczony wykładowca oraz zostaną zapewnione materiały szkoleniowe (notatnik, długopis, wydruki prezentacji oraz inne materiały przekazane przez wykładowcę, teczka na materiały). Celem warsztatów jest opracowanie wizualizacji (logo) marki produktów lokalnych, stworzenie wzoru szyldu i półki na produkty lokalne oraz naklejki lub znaczka na opakowanie produktu.
 • wyłonienie produktów lokalnych gotowych do sprzedaży – minimum 10 sztuk oraz zawarcie porozumienia o wspólnej promocji i sprzedaży produktów w wybranych i oznakowanych miejscach – 4 miejsca.
 • wyłonienie punktów sprzedaży produktów lokalnych oraz zawarcie porozumienia dotyczącego prowadzenia sprzedaży (zgoda na zamieszczenie szyldu, półki oraz prowadzenie i nadzorowanie sprzedaży) – 4 miejsca.
 • zamówienie półek wzorcowych – 4 sztuki, szyldów – 4 sztuki, oraz naklejek lub znaczków – 1000 sztuk. W ramach zadania zostanie wyłoniony wykonawca półki, szyldu i naklejek oraz zostaną zamówione elementy, które zostaną dostarczone do siedziby LGD.
 • rozmieszczenie półek z produktami w miejscach sprzedażowych. W ramach zadania zostaną do 4 miejsc dostarczone półki z oklejonymi produktami lokalnymi oraz zostaną zamontowane szyldy promocyjne.

 

 1. Termin i miejsce składania wniosków:

 

Termin składania wniosków: od 18 kwietnia 2017 r. do 17  maja 2017 r. w godzinach 7.30 - 15.30 

 

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak”,   ul. Lubelska 4,       24-300 Opole Lubelskie

 

 1. Tryb składania informacji o zamiarze realizacji operacji:

 

Wnioski do LGD należy składać bezpośrednio, tj.:  osobiście lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną  w miejscu i terminie wskazanym w pkt. 2 ogłoszenia, w dwóch tożsamych egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie cd/dvd.

 

Wniosek wraz z załącznikami powinien być wypełniony elektronicznie, wydrukowany  i podpisany przez uprawnione osoby.

 

Jeżeli Wnioskodawca załącza kopie dokumentów muszą być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, Zarząd Województwa lub podmiot, który dokument wydał lub notariusza.

 

Pracownik Biura LGD potwierdza przyjęcie wniosku umieszczając na pierwszej stronie wniosku: datę i godzinę złożenia wniosku, pieczątkę LGD, liczbę złożonych z wnioskiem załączników, podpis przyjmującego wniosek oraz indywidualny numer sprawy nadany przez LGD.

 1. Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru

 

Podstawowymi warunkami udzielenia wsparcia są:

 

 1. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak”
 2. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji  oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów, która wynosi: 11,50 pkt.
 3. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 4. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
 5. Zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
 6. Zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze (refundacji).
 7. Kryteria wyboru operacji.

Kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie  www.lgdowocowyszlak.pl w zakładce „Aktualne nabory wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020” / Nabór wniosków Nr 13/2017.

 1. Informacja o wymaganych dokumentach:
 2. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów podmiotowych uprawniających do ubiegania się o wsparcie w tym dla:
 3. osób fizycznych: kopia dokumentu tożsamości potwierdzona za zgodność z oryginałem lub/i (jeśli dotyczy) oryginał zaświadczenia z właściwej Ewidencji Ludności o miejscu pobytu stałego lub czasowego, w przypadku gdy dowód osobisty został wydany na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U.poz.212), zgodnie z którym w treści dowodu brak jest adresu zameldowania lub gdy jest ono różne od miejsca zameldowania na pobyt stały, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku w/s zamiaru realizacji operacji;
 4. osób prawnych:
 5. kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem umowy spółki lub statut spółdzielni, innej osoby prawnej zainteresowanej złożeniem wniosku w/s zamiaru realizacji operacji;
 6. kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem zaświadczenia o posiadaniu osobowości prawnej przez kościelną jednostkę organizacyjną wystawione przez Wojewodę lub Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku w/s zamiaru realizacji operacji;
 7. jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną: kopia dokumentu/ów określających lub potwierdzających: zdolność prawną oraz posiadanie siedziby lub prowadzenie działalności na obszarze objętym LSR;
 8. spółek cywilnych: kopia umowy spółki oraz dokumentów, o których mowa wyżej w pkt. (a) – (c) dotyczących wszystkich wspólników.

 

 1. Planowane do osiągnięcia wskaźniki:

W przypadku wniosków składanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust.1  pkt. 8 rozporządzenia* – Załącznik nr 1 do Wytycznych nr 2/1/2016)

 

 1. Miejsce udostępnienia dokumentów:

Dokumenty związane z realizacją operacji własnej LGD udostępnione są na stronie www.lgdowocowyszlak.pl w zakładce „Aktualne nabory wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020”/”Nabór wniosków Nr 13/2017” ,  tj:

LSR wraz z załącznikami udostępniono na stronie www.lgdowocowyszlak.pl   w zakładce „Dokumenty do pobrania” oraz w zakładce „LSR na lata 2016-2022”.

 

Formularze wniosków o udzielenie wsparcia udostępniono na stronie www.lgdowocowyszlak.pl w zakładce „Aktualne nabory wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020”/”Nabór wniosków Nr 13/2017” ,  w zakładce „Zakres wsparcia/Operacja własna”.  

 

Formularze wniosków o płatność oraz formularze umów o przyznanie pomocy  udostępniono w zakładce „Zakres wsparcia”/ Operacje własne", "Wnioski o płatność".

 

 1. Ankieta monitorująca

 

Wnioskodawca, który otrzyma wsparcie po zrealizowaniu operacji zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia ankiety monitorującej do LGD „Owocowy Szlak”  w ciągu 30 dni od dnia otrzymania płatności końcowej. Ankietę monitorującą udostępniono na stronie www.lgdowocowyszlak.pl  w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

 

Partnerzy/Polecane linki

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij