<p>Chodel</p>
<p>Józefów<br />
<small>nad wisłą</small></p>
<p>Karczmiska</p>
<p>Łaziska</p>
<p>Opole<br />
<small>lubelskie</small></p>
<p>Poniatowa</p>
<p>Wilków</p>

Nabór wniosków nr 1/2021

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 03.12.2020 r.

Ogłoszenie nr 1/2021

Lokalna Grupa Działania  „Owocowy Szlak” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętego Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

1. Zakres tematyczny, limit środków oraz formy wsparcia w ramach danego zakresu:

Lp.

Numer przedsięwzięcia

Zakres tematyczny naboru (nazwa przedsięwzięcia z LSR)

Limit środków w naborze (zł)

Forma wsparcia

 

1.

 

1.2.2

 

Wsparcie i różnicowanie działalności gospodarczej na obszarze rybackim
 

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach celu określonego w § 2 ust. 2 rozporządzenia*

 

 

1 882 489,56 zł

Pomoc na operacje w ramach celu określonego w § 2 ust. 2 rozporządzenia* ma formę refundacji  poniesionych kosztów kwalifikowanych. 

 

Maksymalna kwota dofinansowania
do 300 000,00 zł

 

Intensywność pomocy wynosi do   50%  kosztów kwalifikowanych.

* Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej I Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

 

 1. Termin i miejsce składania wniosków:

 

Termin składania wniosków: od 17 grudnia 2020 r. do 15 stycznia 2021 r.  w godzinach 7.30 - 15.30 

 

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak”,

ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie

 

 1. Tryb składania wniosków:

 

Wnioski do LGD należy składać bezpośrednio, tj.:  osobiście lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną  w miejscu i terminie wskazanym w pkt. 2 ogłoszenia, w dwóch tożsamych egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie cd/dvd.

 

Wniosek wraz z załącznikami powinien być wypełniony elektronicznie, wydrukowany i podpisany przez uprawnione osoby.

 

Jeżeli Wnioskodawca załącza kopie dokumentów muszą być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, Zarząd Województwa lub podmiot, który dokument wydał lub notariusza.

Pracownik Biura LGD potwierdza przyjęcie wniosku umieszczając na pierwszej stronie wniosku: datę i godzinę złożenia wniosku, pieczątkę LGD, liczbę złożonych z wnioskiem załączników, podpis przyjmującego wniosek oraz indywidualny numer sprawy nadany przez LGD.

 

 1. Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru

 

Podstawowymi warunkami udzielenia wsparcia są:

 

 1. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak”

 

 1. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji  oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów, która wynosi: 12,5 pkt.

 

 1. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PO RYBY na lata 2014-2020.

 

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.

 

 1. Zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

 

 1. Zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze (refundacja).

 

 1. Kryteria wyboru operacji.

Kryteria wyboru wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne do pozytywnej oceny wniosku znajdują się na stronie  www.lgdowocowyszlak.pl  w zakładce „Strefa Wnioskodawcy PO RYBY” / ”Aktualne nabory wniosków”/ „Nabór wniosków nr 1/2021” oraz w zakładce „Aktualności”/ „Nabór wniosków nr 1/2021”.

 

 1. Informacja o wymaganych dokumentach

 

Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku.

 

Ponadto do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

 1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – dostępne na stronie www.lgdowocowyszlak.pl w zakładce  „Strefa Wnioskodawcy PO RYBY” / ”Aktualne nabory wniosków”/ „Nabór wniosków nr 1/2021” oraz w zakładce „Aktualności”/ „Nabór wniosków nr 1/2021”.
 2. Dokumenty poświadczające spełnienie kryteriów wyboru operacji w ramach naboru (jeśli dane kryterium dotyczy Wnioskodawcy).

 

 1. Miejsce udostępnienia dokumentów

 

LSR wraz z załącznikami udostępniono na stronie www.lgdowocowyszlak.pl   w zakładce „LSR” /„LSR na lata 2016-2022” oraz w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

 

Formularze wniosków o udzielenie wsparcia udostępniono na stronie www.lgdowocowyszlak.pl w zakładce „Strefa Wnioskodawcy PO RYBY” / ”Aktualne nabory wniosków”/ „Nabór wniosków nr 1/2021” oraz w zakładce „Aktualności”/ „Nabór wniosków nr 1/2021”.

 

Formularze wniosków o płatność udostępniono w zakładce  „Strefa Beneficjenta PO RYBY” / ”Wnioski o płatność”/”Do pobrania”.

 

Formularze umów o przyznanie pomocy  udostępniono w zakładce „Strefa Beneficjenta PO RYBY” / ”Obowiązki Beneficjenta wynikające z umowy”/”Do pobrania”.

 

 1. Planowane do osiągnięcia wskaźniki

 

W przypadku wniosków składanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust. 2 rozporządzenia* – Załącznik nr 1 do Wytycznych nr 2/1/2016)

 

 1. Ankieta monitorująca

 

Wnioskodawca, który otrzyma wsparcie po zrealizowaniu operacji zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia ankiety monitorującej do LGD „Owocowy Szlak”  w ciągu 30 dni od dnia otrzymania płatności końcowej. Ankietę monitorującą udostępniono na stronie www.lgdowocowyszlak.pl  w zakładce „Strefa Beneficjenta PO RYBY”/”Ankieta monitorująca” oraz w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Do pobrania

 1. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2021 z dnia 03.12.2021 r.
 2. Kryteria oceny
 3. Załącznik nr 1 do Wytycznych 2/1/2016 - wskaźniki zaplanowane w LSR
 4. Formularz informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych
 5. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych
 6. Biznesplan uproszczony
 7. Formularz wniosku o dofinansowanie
 8. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
 9. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych - reprezentant
 10. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych małżonka beneficjenta i współwłaściciela
 11. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych - pełnomocnik
 12. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestnika szkolenia, warsztatów
 13. Oświadczenie dotyczące niezakończenia operacji
 14. Oświadczenie dotyczące realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostepności dla osób niepełnosprawnych
 15. Oświadczenie współwłaściciela nieruchomości
 16. Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze obowiązujące od 1 października 2019 r.
 17. Procedura przeprowadzania naborów oraz oceny i wyboru operacji w ramach LSR na lata 2016-2022
 18. Wzór umowy o dofinansowanie
 19. Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie - zestawienie rzeczowo-finansowe operacji
 20. Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie - harmonogram wypłaty zaliczki
 21. Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie - wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczki
 22. Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie - harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych
 23. Formularz wniosku o płatność
 24. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
 25. Załącznik nr 1 do instrukcji wypełniania wniosku o płatność
 26. Oświadczenie RODO do wniosku o płatność - reprezentant wnioskodawcy
 27. Oświadczenie RODO do wniosku o płatność - pełnomocnik wnioskodawcy
 28. Oświadczenie RODO do wniosku o płatność uczestnika szkolenia, warsztatów

Partnerzy/Polecane linki

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij