<p>Chodel</p>
<p>Józefów<br />
<small>nad wisłą</small></p>
<p>Karczmiska</p>
<p>Łaziska</p>
<p>Opole<br />
<small>lubelskie</small></p>
<p>Poniatowa</p>
<p>Wilków</p>

Nabór wniosków nr 2/2022/OW

Data zamieszczenia informacji na stronie: 15.12.2021 r.

Ogłoszenie o zamiarze realizacji operacji własnej przez LGD „Owocowy Szlak”

Nr 2/2022/OW

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak”, informuje o zamiarze realizacji operacji własnej dotyczącej promocji produktów lokalnych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja będzie realizowana przez Lokalną Grupę Działania „Owocowy Szlak” jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia, w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie internetowej www.lgdowocowyszlak.pl, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

 1. Zakres tematyczny, limit środków oraz formy wsparcia w ramach danego zakresu:

Lp.

Numer przedsięwzięcia

Zakres tematyczny naboru (nazwa przedsięwzięcia z LSR)

Limit środków w naborze (zł)

Forma wsparcia

 

 

1.

 

 

3.5.3

 

Podniesienie kompetencji i umiejętności producentów produktów lokalnych w zakresie marketingu, promocji i sprzedaży

 

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust.1 pkt. 8 rozporządzenia*

12500 EUR, co przy kursie 4 zł stanowi indykatywną kwotę

50 000 zł

 

Pomoc na operacje w zakresie określonym w § 2 ust.1 pkt. 8 rozporządzenia* ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych. Kwota pomocy jest przyznawana w wysokości 50 000 zł, a intensywność pomocy jest nie wyższa niż 100 % kosztów kwalifikowanych.

* Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570 z późn. zm.)

 

Operacja ma realizować następujące cele i przedsięwzięcie wpisane do LSR:

Cel ogólnym 3 Obszar LGD konkurencyjny gospodarczo z przedsiębiorczymi mieszkańcami świadomymi atutów swojego otoczenia

Cel szczegółowy 3.5 Promocja produktów lokalnych

Przedsięwzięcie 3.5.3 Podniesienie kompetencji i umiejętności producentów produktów lokalnych w zakresie marketingu, promocji i sprzedaży

 

Planowane do osiągnięcia wskaźniki:

W wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące wskaźniki:

 • produktu: liczba przedsięwzięć skierowanych do producentów produktów lokalnych – 4 szt.
 • rezultatu: liczba osób uczestniczących w wydarzeniach promujących produkty lokalne obszaru LGD – 20 osób.

 

 

Realizacja operacji będzie obejmować:

 • Organizację szkolenia dotyczącego marketingu produktów lokalnych dla grupy 20 osób w wymiarze 16 godzin (2 dni po 8 godzin). Szkolenie powinno się składać z części teoretycznej oraz warsztatowej. W ramach zadania zostanie przeprowadzona rekrutacja grupy docelowej (18 producentów i 2 osoby ze strony LGD), zostanie wynajęta wyposażona w rzutnik, komputer i flipczart sala szkoleniowa, zostanie zamówiony catering (obiady – 2 x składający się z pierwszego i drugiego dania oraz deseru, serwis kawowy dostępny przez całe szkolenie, składający się z kawy, herbaty, soków, wody, ciastek), zostanie zatrudniony wykwalifikowany i doświadczony wykładowca oraz zostaną zapewnione materiały szkoleniowe (notatnik, długopis, materiały przekazane przez wykładowcę, teczka na materiały).
 • Zapewnienie doradztwo dla producentów w zakresie narzędzi marketingowych w ilości 30 godzin. Z doradztwa będą korzystali producenci produktów lokalnych indywidualnie. Zadaniem doradcy będzie pomoc w doborze narzędzi marketingowych pomocnych w sprzedaży produktów lokalnych. Z doradztwa powinno skorzystać minimum 10 producentów. Doradztwo może mieć formę bezpośrednią w wynajętym pomieszczeniu lub w siedzibie producenta, zdalną lub e-mailową. Podczas świadczenia doradztwa organizator powinien zapewnić wodę, kawę, herbatę oraz materiały biurowe (papier, mazaki, długopisy). Doradca powinien posiadać doświadczenie w marketingu produktów spożywczych.

 

 • Organizację minimum dwudniowego wyjazdu studyjnego tematycznie związanego z produktami lokalnymi (miejsce w którym znajduje się szlak kulinarny lub funkcjonuje marka produktu lokalnego). W wyjeździe weźmie udział 20 osób. Organizator zapewnia transport (bus lub autobus z klimatyzacją) do miejsca docelowego oraz objazd po terenie (minimum 5 miejsc, które powinni odwiedzić uczestnicy – w tym pokazy, prezentacje, warsztaty), spotkanie z producentami produktów lokalnych lub osobami tworzącymi markę lokalną, nocleg oraz wyżywienie (śniadanie, obiady – 2 x: składające się zupy, drugiego dania i deseru, kolacja). Podczas wyjazdu uczestnicy powinni mieć możliwość promocji swoich produktów oraz wymiany doświadczeń w zakresie promocji i sprzedaży produktów.

 

 • Organizację wyjazdu na Międzynarodowe Branżowe Targi Żywności Food Expo w Warszawie w roku 2022. Organizator zapewnia: transport producentów na miejsce targów wraz z przyczepką, stoisko dla minimum 4 producentów produktów lokalnych oraz 2 osób z LGD, trzy noclegi i wyżywienie podczas trwania targów (śniadanie, obiad, kolacja) dla 6 osób. Organizator opłaci również stoisko na targach, które pomieści 5 wystawców (minimalne wymiary: 15 m2, wyposażenie: minimum 5 lad, 2 stoliki, 6 krzeseł).

 

 1. Termin i miejsce składania informacji o zamiarze realizacji operacji:

Termin składania formularza zgłoszeniowego: od 16 grudnia 2021 r.  do 14 stycznia 2022 r.                          od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Zgłoszenia, które wpłyną do biura LGD po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane.

Miejsce składania formularza zgłoszeniowego: Biuro Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” , ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie.

 1. Tryb składania informacji o zamiarze realizacji operacji:

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w punkcie 2 ogłoszenia na „Formularzu zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD” w formie papierowej w jednym egzemplarzu.

Zgłoszenie można przesłać droga poczty tradycyjnej w terminie określonym w punkcie 2 ogłoszenia.
O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu do biura LGD.

 1. Kryteria wyboru operacji.

Kryteria wyboru wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne do pozytywnej oceny wniosku znajdują się na stronie  www.lgdowocowyszlak.pl  w zakładce „Strefa Wnioskodawcy PROW” / ”Aktualne nabory wniosków”/ „Nabór wniosków nr 2/2022/OW” oraz w zakładce „Aktualności”/ „Nabór wniosków NR 2/2022/OW”.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji własnej wynosi: 50% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów, która wynosi 20 pkt., tj. 10 pkt.

 1. Informacja o wymaganych dokumentach:
 • Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD,
 • Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów podmiotowych uprawniających do ubiegania się o wsparcie w tym dla:
 1. osób fizycznych: kopia dokumentu tożsamości potwierdzona za zgodność z oryginałem lub/i (jeśli dotyczy) oryginał zaświadczenia z właściwej Ewidencji Ludności o miejscu pobytu stałego lub czasowego, w przypadku gdy dowód osobisty został wydany na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U.poz.212), zgodnie z którym w treści dowodu brak jest adresu zameldowania lub gdy jest ono różne od miejsca zameldowania na pobyt stały, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku w/s zamiaru realizacji operacji;
 2. osób prawnych:
 • kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem umowy spółki lub statut spółdzielni, innej osoby prawnej zainteresowanej złożeniem wniosku w/s zamiaru realizacji operacji;
 • kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem zaświadczenia o posiadaniu osobowości prawnej przez kościelną jednostkę organizacyjną wystawione przez Wojewodę lub Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku w/s zamiaru realizacji operacji;
 1. jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną: kopia dokumentu/ów określających lub potwierdzających: zdolność prawną oraz posiadanie siedziby lub prowadzenie działalności na obszarze objętym LSR;
 2. spółek cywilnych: kopia umowy spółki oraz dokumentów, o których mowa wyżej w pkt. (a) – (c) dotyczących wszystkich wspólników.

 

 1. Miejsce udostępnienia dokumentów:

 

Dokumenty związane z realizacją operacji własnej LGD udostępnione są na stronie www.lgdowocowyszlak.pl :

 • wzór formularza zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD, kryteria wyboru operacji, wyciąg z rozporządzenia „Wdrażanie LSR” dotyczący określenia definicji beneficjenta, procedura przeprowadzania naborów oraz oceny i wyboru operacji własnych oraz oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych udostępniono na stronie www.lgdowocowyszlak.pl w zakładce „Strefa Wnioskodawcy PROW / ”Aktualne nabory wniosków”/ „Nabór wniosków nr 2/2022/OW” oraz w zakładce „Aktualności”/ „Nabór wniosków NR 2/2022/OW”;

 

 • Strategię Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 dla obszaru LGD „Owocowy Szlak” udostępniono na stronie www.lgdowocowyszlak.pl   w zakładce „LSR” /„LSR na lata 2016-2022” oraz w zakładce „Dokumenty do pobrania/Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2022”;

 

 • wniosek o przyznanie pomocy, wniosek o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia

udostępniono na stronie www.lgdowocowyszlak.pl   w zakładce  „Zakres wsparcia/Operacja własna”, w ramach PROW na lata 2014-2020.

 

 

Partnerzy/Polecane linki

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij