<p>Chodel</p>
<p>Józefów<br />
<small>nad wisłą</small></p>
<p>Karczmiska</p>
<p>Łaziska</p>
<p>Opole<br />
<small>lubelskie</small></p>
<p>Poniatowa</p>
<p>Wilków</p>

Nabór wniosków nr 1/2022/OW

Data zamieszczenia informacji na stronie: 15.12.2021 r.

Ogłoszenie o zamiarze realizacji operacji własnej przez LGD „Owocowy Szlak”

Nr 1/2021/OW

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak”, informuje o zamiarze realizacji operacji własnej dotyczącej edukacji ekologicznej na terenie LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja będzie realizowana przez Lokalną Grupę Działania „Owocowy Szlak” jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia, w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie internetowej www.lgdowocowyszlak.pl, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

 1. Zakres tematyczny, limit środków oraz formy wsparcia w ramach danego zakresu:

Lp.

Numer przedsięwzięcia

Zakres tematyczny naboru (nazwa przedsięwzięcia z LSR)

Limit środków w naborze (zł)

Forma wsparcia

 

 

1.

 

 

4.1.6

 

Eko Lider LGD

 

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust.1  pkt. 1 rozporządzenia*

12500 EUR, co przy kursie 4 zł stanowi indykatywną kwotę

50 000 zł

 

Pomoc na operacje w zakresie określonym w § 2 ust.1 pkt. 21 rozporządzenia* ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych. Kwota pomocy jest przyznawana w wysokości 50 000 zł, a intensywność pomocy jest nie wyższa niż 100 % kosztów kwalifikowanych.

* Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570 z późn. zm.)

 

Operacja ma realizować następujące cele i przedsięwzięcie wpisane do LSR:

Cel ogólny 4 Aktywni i świadomi mieszkańcy dbający o kulturę i dziedzictwo obszaru LGD oraz środowisko naturalne

Cel szczegółowy 4.1 Rozwój kapitału społecznego i zdolności samoorganizacji społeczności lokalnych wokół zasobów kulturowych, przyrodniczych i dziedzictwa lokalnego

Przedsięwzięcie 2.1.6 Eko Lider LGD

 

Planowane do osiągnięcia wskaźniki:

W wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące wskaźniki:

 • produktu: liczba zrealizowanych projektów dot. ochrony środowiska i zapobieganiu zmianom klimatu
 • rezultatu: liczba osób biorących udział w wydarzeniach mających na celu aktywizację mieszkańców obszaru LGD – 120 osób, liczba osób przeszkolonych – 120 osób, liczba osób oceniających szkolenia jako adekwatne do oczekiwań – 120 osób.

 

Realizacja operacji będzie obejmować:

 • Organizacja konkursu dla uczniów szkół podstawowych kl. VI-VIII z terenu LGD „Owocowy Szlak” podnoszącego świadomość ekologiczną uczestników. Do konkursu powinno się zgłosić 10 szkół, które wyznaczą swoich reprezentantów (po 10 uczniów i 1 opiekun). Łącznie 110 osób. Należy przygotować regulamin konkursu oraz przeprowadzić rekrutację.

Konkurs ma polegać na:

 • Organizacji Eko Gali dla wszystkich uczestników projektu. Podczas Gali należy przedstawić zasady konkursu (dalsze etapy, regulamin) oraz problemy ekologiczne regionu LGD. Dodatkowo powinien zostać zorganizowany wykład na temat rozwiązywania problemów klimatycznych dzięki zastosowaniu rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury oraz wpływie drzew na nasze życie.

Organizator powinien zapewnić salę ze sceną mieszczącą 110 osób, nagłośnienie, ekran, rzutnik, laptop, komputer. Dodatkowo należy zatrudnić dwóch wykładowców, którzy poprowadzą prelekcje na temat: zmian klimatu i prognozowanych następstw tych zmian oraz wpływie drzew na życia człowieka, a także przedstawią przykłady działań mitygacyjnych i adaptacyjnych do zmian klimatu, z nastawieniem na rozwiązania błękitno-zielonej infrastruktury. Należy również zapewnić konferansjera oraz obsługę techniczną wydarzenia. Organizator powinien zapewnić poczęstunek dla uczestników wydarzenia (110 osób) w postaci napoju do 0,5 l na osobę oraz słodkiej przekąski (czekolada, wafelek).

 • Organizacja akcji ekologicznych - każda szkoła zgłoszona do konkursu przeprowadzi akcję ekologiczną związaną z tematyką zmian klimatu. W akcji premiowane będzie zaangażowanie społeczności lokalnej i partnerstwo, co oznacza, że adresatami akcji ekologicznej mogą być różne środowiska, wykraczające poza społeczność szkoły.

Zadaniem szkoły będzie przygotowanie założeń – planu akcji, następnie jej przeprowadzanie oraz prowadzenie szczegółowej dokumentacji i promocji np. w formie filmu, prezentacji, zdjęć, nagrań, itp.

 • Organizacji Gali Finałowej, podczas której zespoły wezmą udział w rywalizacji składającej się z części teoretycznej oraz relacja z akcji ekologicznej. Część teoretyczna – udzielanie odpowiedzi na wylosowane pytania, które zostaną wcześniej przekazane szkołom. Relacja z akcji ekologicznej -  przygotowanie reportażu z akcji ekologicznej: filmik, prezentacja, sonda uliczna oraz wystąpienia grupy relacjonujące przebieg akcji ekologicznej (co było celem, jakie działania były podejmowane, z kim współpracowali, jakie przyniosła efekty).

Nad przebiegiem konkursu powinni czuwać eksperci.

Organizator powinien zapewnić salę ze sceną mieszczącą 110 osób, nagłośnienie, ekran, rzutnik, komputer. Należy zapewnić konferansjera oraz obsługę techniczną wydarzenia. Organizator powinien zapewnić poczęstunek dla uczestników wydarzenia (110 osób) w postaci napoju do 0,5 l na osobę oraz słodkiej przekąski (czekolada, wafelek).

Nagrody: za zajęcie I miejsca szkoła otrzyma zieloną klasę składającą się z:

 • wiata ekologiczna o wymiarach 3,6 x 3,4 m wykonanej z drewna, wyposażonej w ławostół z dwoma siedziskami o długości 2 m oraz kołem ekologicznym średnica 60 cm, panel edukacyjny dwustronny o tematyce ekologicznej;
 • ławostół edukacyjny wykonany z drewna o wymiarach długość 200 cm, szerokość stołu
   80 cm, szerokość siedzisk 25 cm, aluminiowa powierzchnia dachu zadrukowana w sposób pełnokolorowy, zabezpieczony przed warunkami atmosferycznymi, treść nadrukowana na blacie o tematyce ekologicznej – 2 sztuki;
 • ławka z oparciem wykonana z drewna, szerokość siedziska 28 cm, długość ławki 160 cm, szerokość całej konstrukcji 48 cm – 2 sztuki.

Każdy uczestnik otrzyma dyplom oraz nagrodę rzeczową (np. powerbank z panelem fotowoltaicznym).

 • Organizacja szkolenia dla nauczycieli – 20 osób (opiekunów świetlic szkolnych i nauczycieli przyrody – po 2 osoby z każdej szkoły) z prowadzenia zajęć edukacji ekologicznej – o metodach pracy z młodzieżą przy działaniach ekologicznych.

Organizator zapewnia salę szkoleniową wyposażoną w rzutnik, ekran, komputer, nagłośnienie. Organizator powinien zatrudnić wykładowcę, który posiada doświadczenie w prowadzeniu warsztatów w zakresie edukacji ekologicznej. Dodatkowo organizator powinien zapewnić przerwę kawową (kawa, herbata, woda, ciastka).

2.    Termin i miejsce składania informacji o zamiarze realizacji operacji:
Termin składania formularza zgłoszeniowego: od 16 grudnia 2021 r.  do 14 stycznia 2022 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30
Zgłoszenia, które wpłyną do biura LGD po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane.
Miejsce składania formularza zgłoszeniowego: Biuro Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak”, ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie.


3.    Tryb składania informacji o zamiarze realizacji operacji:
Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w punkcie 2 ogłoszenia na „Formularzu zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD” w formie papierowej w jednym egzemplarzu.
Zgłoszenie można przesłać droga poczty tradycyjnej w terminie określonym w punkcie 2 ogłoszenia.
O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu do biura LGD.


4.    Kryteria wyboru operacji.
Kryteria wyboru wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne do pozytywnej oceny wniosku znajdują się na stronie  www.lgdowocowyszlak.pl  w zakładce „Strefa Wnioskodawcy PROW” / ”Aktualne nabory wniosków”/ „Nabór wniosków nr 1/2022/OW” oraz w zakładce „Aktualności”/ „Nabór wniosków NR 1/2022/OW”.
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji własnej wynosi: 50% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów, która wynosi 20 pkt., tj. 10 pkt.


5.    Informacja o wymaganych dokumentach:
•    Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD,
•    Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów podmiotowych uprawniających do ubiegania się o wsparcie w tym dla:
a)    osób fizycznych: kopia dokumentu tożsamości potwierdzona za zgodność z oryginałem lub/i (jeśli dotyczy) oryginał zaświadczenia z właściwej Ewidencji Ludności o miejscu pobytu stałego lub czasowego, w przypadku gdy dowód osobisty został wydany na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U.poz.212), zgodnie z którym w treści dowodu brak jest adresu zameldowania lub gdy jest ono różne od miejsca zameldowania na pobyt stały, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku w/s zamiaru realizacji operacji;
b)    osób prawnych:
•    kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem umowy spółki lub statut spółdzielni, innej osoby prawnej zainteresowanej złożeniem wniosku w/s zamiaru realizacji operacji;
•    kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem zaświadczenia o posiadaniu osobowości prawnej przez kościelną jednostkę organizacyjną wystawione przez Wojewodę lub Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku w/s zamiaru realizacji operacji;
c)    jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną: kopia dokumentu/ów określających lub potwierdzających: zdolność prawną oraz posiadanie siedziby lub prowadzenie działalności na obszarze objętym LSR;
d)    spółek cywilnych: kopia umowy spółki oraz dokumentów, o których mowa wyżej w pkt. (a) – (c) dotyczących wszystkich wspólników.


6.    Miejsce udostępnienia dokumentów:
Dokumenty związane z realizacją operacji własnej LGD udostępnione są na stronie www.lgdowocowyszlak.pl :

•    wzór formularza zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD, kryteria wyboru operacji, wyciąg z rozporządzenia „Wdrażanie LSR” dotyczący określenia definicji beneficjenta, procedura przeprowadzania naborów oraz oceny i wyboru operacji własnych oraz oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych udostępniono na stronie www.lgdowocowyszlak.pl w zakładce „Strefa Wnioskodawcy PROW / ”Aktualne nabory wniosków”/ „Nabór wniosków nr 1/2022/OW” oraz w zakładce „Aktualności”/ „Nabór wniosków NR 1/2022/OW”;

•    Strategię Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 dla obszaru LGD „Owocowy Szlak” udostępniono na stronie www.lgdowocowyszlak.pl   w zakładce „LSR” /„LSR na lata 2016-2022” oraz w zakładce „Dokumenty do pobrania/Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2022”.

•    wniosek o przyznanie pomocy, wniosek o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia
udostępniono na stronie www.lgdowocowyszlak.pl   w zakładce  „Zakres wsparcia/Operacja własna”, w ramach PROW na lata 2014-2020;

 

Partnerzy/Polecane linki

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij